Work 2035

Miten ihmiset ja teknologia kehittävät uusia työskentelytapoja

ARTIKKELI | lukuaika: 4 min
19. syyskuuta 2020

Digitaalinen kuilu

(substantiivi, \ ˈdi-jə-tᵊl \ dis-kə-ˈnekt \): Kuilu yritysjohtajien ja työntekijöiden välillä näkemyksissä työn tulevaisuudesta.

Jotta voisimme muokata tulevaisuutta, meidän on ensin mietittävä, millainen se on. Tulevaisuus muuttuu nopeimmin juuri työpaikoilla.

COVID-19-pandemia on pakottanut monet organisaatiot mullistamaan työskentelytapansa lähes yhdessä yössä ja tehnyt työskentelyn tulevaisuudesta osan nykypäivää. Enää ei tarvitse kysyä, milloin työskentelykokemus muuttuu, sillä muutos on jo tapahtunut. Miten yritysjohtajat, päättäjät ja ihmiset ylipäätään voisivat nähdä syvemmälle niihin voimiin, jotka muokkaavat maailmaamme, ja tehdä tulevaisuudesta sellaisen kuin haluavat?

Citrix järjesti kunnianhimoisen kaksiosaisen tutkimuksen, jossa pyrittiin yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten tutkijoiden, yritysjohtajien ja työntekijöiden näkemysten pohjalta kuvittelemaan, miltä työelämä näyttää vuonna 2035. Mistä löytyy mahdollisuuksia? Mikä voi olla kehityksen esteenä? Miten ihmiset tulevat hyödyntämään teknologiaa parhaisiin lopputuloksiin pääsemiseksi sekä organisaatioidensa että itsensä kannalta?

Tutkimuksemme ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin joitakin työskentelyn tulevaisuuden merkittävimpiä asiantuntijoita. Haastattelujen pohjalta havaittiin kaksi akselia, jolle skenaariot työskentelyn tulevaisuudesta voidaan perustaa – ensinnäkin: korvaako teknologia työntekijät vai täydentääkö se heidän toimintaansa, ja toisekseen: tuleeko työelämä olemaan keskitetty vai hajautettu. Kehitimme näiden akseleiden pohjalta neljä erilaista skenaariota työelämästä vuonna 2035.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tehtiin kysely, johon osallistui sekä työntekijöitä että yritysjohtajia. Sen avulla selvitettiin, mikä skenaarioista saattaisi toteutua todennäköisimmin.

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että optimismiin on monia syitä. 77 % kaikista kyselyyn vastanneista katsoo, että tekoäly kiihdyttää vuoteen 2035 mennessä päätöksentekoprosesseja merkittävästi. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että teknologia lisää tulevaisuudessa ihmisten suorituskykyä ja tuottavuutta. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin myös merkittävä – digitaalinen – kuilu yritysjohtajien ja työntekijöiden työskentelyn tulevaisuutta koskevien näkemysten välillä.

73

yritysjohtajista uskoo, että teknologia ja tekoäly vähintään tuplaavat työntekijöiden tuottavuuden vuoteen 2035 mennessä

39

työntekijöistä uskoo, että teknologia ja tekoäly vähintään tuplaavat työntekijöiden tuottavuuden vuoteen 2035 mennessä

Esimerkiksi lähes kolme neljäsosaa (73 %) yritysjohtajista uskoo, että teknologia ja tekoäly vähintään tuplaavat työntekijöiden tuottavuuden vuoteen 2035 mennessä, mutta vain 39 % työntekijöistä on samaa mieltä. Lisäksi vain osa (19 %) yritysjohtajista uskoo, että pysyvät työsuhteet ovat harvinaisia vuonna 2035, kun taas työntekijöistä suurin osa (60 %) on tätä mieltä.

TYÖNTEKIJÖIDEN ENNUSTAMA TYÖELÄMÄ POIKKEAA YRITYSJOHTAJIEN NÄKEMYKSISTÄ.

Lisäksi yli 3/4 johtajista uskoo, että organisaatioihin tulee uusia toimintoja, kuten tekoälyn hallintaan tai verkkohyökkäysten torjumiseen keskittyviä osastoja, mutta vain alle puolet työntekijöistä on sitä mieltä, että tällaisia osastoja olisi vuonna 2035. Useimmat yritysjohtajat ennustavat vahvarakenteisia yrityksiä, joiden taustavoimana toimii ihmisten ja teknologian välinen yhteistyö, mutta työntekijät näkevät työelämän hajanaisempana – siinä suuryritykset eivät enää ole dominoivassa asemassa ja teknologialla on korvattu monenlaiset työtehtävät.

Tämä on tärkeä havainto: Jos tätä digitaalista kuilua ei kurota umpeen, yritysjohtajat eivät saata havaita teknologiapohjaisen tulevaisuuden arvoa ja etuja.

Tutkimuksen pohjalta yrityksesi voi valmistautua kunkin eri työskentelymallin seurauksiin ja kehittää taktiikkoja, joilla varmistetaan, että niin työnantajat kuin työntekijätkin voivat ottaa vuoden 2035 ilolla vastaan. Näihin mahdollisuuksiin tutustumalla organisaatiot voivat määritellä itselleen parhaiten sopivan tulevaisuudenkurssin.

Neljä erilaista työelämää

Skenaarion mallintaminen

Citrix järjesti monivaiheisen tutkimuksen, jossa kartoitettiin uusimpia näkemyksiä työskentelyn ja teknologian tulevaisuudesta. Työskentelyn tulevaisuuteen liittyvillä toimialoilla toimivia asiantuntijoita haastateltiin ja haastatteluista saatuja tietoja täydennettiin erilaisilla työpajoilla neljän todennäköisen tulevaisuudenskenaarion eri osa-alueiden selvittämiseksi.

Mielipidetutkimus

Teimme 500 haastattelua keskisuurten ja suurten yritysten johtajille ja 1 000 haastattelua niiden työntekijöille. Tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä oli vähintään 250 työntekijää (Yhdysvalloissa 500). Tutkimuksen kattamat toimialat olivat rahoituspalvelut, terveydenhuolto ja biotieteet, vähittäiskauppa, valmistus, asiantuntijapalvelut sekä televiestintä-, media- ja teknologia-ala.

Lisäksi 300 yritysjohtajaa osallistui toukokuussa 2020 tehtyyn jatkotutkimukseen, jossa pyrittiin selvittämään, miten COVID-19-pandemia on vaikuttanut näkemyksiin työskentelyn tulevaisuudesta.

Kuilun kurominen umpeen

Kunhan digitaalisen kuilun merkitys ymmärretään ja se kurotaan umpeen, yritysten johtajat ja työntekijät voivat tulevaisuudessa menestyä yhdessä. Jos tämän eteen ei tehdä töitä, työpaikkojen vallankumous voi hidastua merkittävästi. Tutkimustulosten merkittävin varoitusmerkki on tämä: Johtajat ja työntekijät olivat eri mieltä siitä, mikä neljästä työelämäskenaariosta on todennäköisin vuonna 2035.

Työntekijöiden mielestä kaikkein todennäköisimmin vuonna 2035 toteutuu ”Platform Plugins” -malli, jossa työpaikkojen korvaaminen teknologialla aiheuttaa ahdistusta ja pysyviä työpaikkoja menetetään. Yritysjohtajat taas uskovat enemmän ”Powered Productives” -malliin, jossa pysyvät työpaikat ovat edelleen yritysten kivijalkana ja teknologia tuo esiin työntekijöiden parhaat puolet. Jotta näiden näkemysten välinen kuilu voitaisiin kuroa umpeen, yritysjohtajien on reagoitava henkilöstön ammattitaidon kehittämis- ja vahvistamistarpeeseen ja esitettävä houkutteleva visio, jossa teknologia täydentää työntekijöiden elämää sen sijaan, että ottaisi heiltä jotakin pois.

COVID-19-pandemian aiheuttamat muutokset ovat paljastaneet, miten vaikeaa tulevaisuutta on ennustaa. Harva meistä olisi osannut ennustaa nykytilanteen – saati että pystyisimme kuvittelemaan, mikä on tilanne 15 vuoden kuluttua. Tutkimuksesta käy kuitenkin selkeästi ilmi, että voimme itse kehittää työelämää haluamaamme suuntaan. Huolellisella suunnittelulla työelämä on tulevaisuudessa sekä työntekijöiden että organisaatioiden mieleen ja tekee arjesta mielekkäämpää.

Aiheeseen liittyviä resursseja

RAPORTTI

Work 2035: Miten ihmiset ja teknologia kehittävät uusia työskentelytapoja

E-KIRJA

Tutustu etätyötä käsittelevään e-kirjaamme ja varmista, että yrityksesi voi toimia entiseen tapaan – mistä tahansa

UUTISKIRJE

Viimeiset tutkimukset, näkemykset ja tarinat Citrixin Fieldworkistä.