Work 2035

Hur människor och teknik skapar nya arbetssätt

RAPPORT| 6m lästa
19 september 2020

Digital frånkoppling (Digital disconnect)

(substantiv, \ ˈdi-jə-tᵊl \ dis-kə-ˈnekt \): Gapet mellan hur företagsledare och personal uppfattar framtiden på arbetet.

För att skapa framtiden måste vi först föreställa oss den. Framtiden har aldrig varit mer osäker än inom arbetsvärlden.

Pandemin har tvingat många organisationer att ändra sina arbetssätt i princip över en natt, och framtiden är därför redan här. Det är inte längre en fråga om när personalens upplevelse kommer att förändras, det har den redan gjort. Hur kan företagsledare, policyskapare och individer se längre in i de krafter som formar vår värld och skapa den framtid vi vill ha?

Genom att förlita sig på perspektiven inom akademin har företagsledare och anställda inom hela USA och Europa gett Citrix i uppgrag att utföra en ambitiös tvådelad forskningsstudie med syfte att ge en modell av hur arbetet ser ut år 2035. Var kan möjligheterna ligga? Vad kan hämma utvecklingen? Hur kan man använda tekniken för att generera de bästa resultaten, både för organisationerna och dem själva?

Det första steget i vår forskning är expertintervjuer med några av världens ledande myndigheter i framtidens arbete, vilket har hjälpt oss att identifiera två viktiga axlar för att skapa en grund för vår framtida arbetsscenarier: att ersätta arbetare vs. förändrat arbetae med teknologi och ett centraliserat arbetsperspektiv vs. en distribuerad arbetsvärld. Vi har använt dessa axlar för att skapa fyra distinkta scenarier för arbetsvärlden 2035.

Det andra steget i vår studie, en enkät för anställda och företagsledare, har blåst liv i dessa scenarier, och avslöjat vilka av dessa världar som arbetstagarna såg som troligast.

Vår undersökning visar att det finns mycket att vara optimistisk kring. 77 procent av alla yrkesmän som ingick i undersökningen tror att Al kommer att påskynda beslutsprocessen avsevärt fram till 2035 . En majoritet av de som svarat håller med om att de tekniska gränssnitten i framtiden kommer att öka den mänskliga produktiviteten och prestandan. Våra undersökningar visar även ett djupt gap, en digital frånkopling, mellan hur företagsledare och anställda ser på framtidens arbete.

73

av företagsledarna anser att teknik och Al kommer att göra de anställda minst dubbelt så produktiva fram till 2035

39

av de anställda anser att teknik och Al kommer att göra de anställda minst dubbelt så produktiva fram till 2035

Samtidigt som närmare tre fjärdedelar (73 %) av företagsledarna anser att teknik och AI kommer att göra personalen minst dubbelt så produktiv fram till 2035, delar endast 39 % av de anställda denna vision. Medan några få företagsledare anser att fastanställda kommer att bli ovanligare fram till 2035 (bara 19 %), är detta en åsikt som delas av majoriteten av de anställda (60 %).

ARBETSVÄRLDEN SOM PERSONALEN FÖRUTSER SKILJER SIG FRÅN DEN VÄRLD SOM FÖRUTSES AV FÖRETAGSLEDARNA.

Dessutom anser mer än 3/4 av ledarna att organisationer kommer skapa funktioner som administrationsavdelningar för AI och enheter för nätbrottslighet, men färre än hälften av de anställda förutspår dessa affärsenheter före 2035. Medan de flesta företagsledare förutspår en värld med starka företagsstrukturer som styrs av blomstrande tekniska samarbeten förutser de anställda en mycket mer fragmenterad värld, där stora företag inte längre är dominanta och många roller ersätts av teknologi.

Lärdomen är tydlig: Om denna digitala frånkoppling förblir omarkerad riskerar företagsledare att misslyckas i att skapa värde och förmåner i en teknologistyrd framtid.

Här förbereder vi dig för konsekvenserna av varje arbetsmodell, vilket hjälper dig att utveckla en strategi för att säkerställa att 2035 blir ett år som både chefer och anställda kan se fram emot. Genom att undersöka dessa möjligheter kan organisationer sätta kurs mot framtidens arbete.

De fyra världarna med arbete

Scenario

Citrix har tagit fram en flerstegsprocess för att samla de senaste insikterna kring framtidens arbete och teknik. Intervjuer med experter inom områden relaterade till framtidens arbete har kompletterats av en serie workshoppar för att hitta komponenter som skapar upp till fyra möjliga framtida scenarier.

Opinionsundersökning

Vi har utfört 500 intervjuer med C-Suite-ledare och 1 000 intervjuer med anställda från medelstora och stora företag med minst 250 anställda (500 i USA). Undersökningen omfattar branscher som finanstjänster, sjukvård och livsvetenskap, detaljhandel, tillverkning, professionella tjänster och telekommunikation, media och teknologi.

En längre undersökning med 300 företagsledare har utförts i maj 2020 för att förstå hur covid-19 har påverkat åsikterna om framtidens arbete.

Freelance Frontiers

Augmented workers, distributed organizations

Explore now

Powered Productives

Augmented workers, centralized organizations

Explore now

Platform Plugins

Replaced workers, distributed organizations.

Read now

Automation Corporations

Replaced workers, centralized organizations. Coming November 2020

Notify me

Minska gapet

Företagsledare och anställda kan frodas tillsammans i framtidens arbete, under förutsättning att den digitala frånkopplingen utforskas och övervinns. Utan dessa ansträngningar skulle arbetsplatsens revolution kunna avstanna. Den främsta varningssignalen som upptäcktes i undersökningen var följande: Ledare och personal kom inte överens om vilka av dessa fyra världar som skulle finnas kvar år 2035.

Platform Plugins-världen, med en stor rädsla för att ersättas och brist på fasta anställningar, identifierades av anställda som den arbetsmodell som mest troligt definierar 2035. Ledare trodde istället mer på Powered Productives, där fast anställning fortfarande utgör grunden för arbetskulturen och teknologin hjälper personalen att arbeta efter sin bästa möjliga förmåga. För att minska denna frånkoppling måste ledare hantera de färdigheter och förändringar som krävs för att utvärdera sin arbetskraft och visa de anställda att teknologin kommer att ha en bidragande roll och inte förminskar de anställdas roll.

Förändringarna som skett på grund av covid-19 har avslöjat hur oförutsägbar framtiden är. Få kunde ha förutsett dagens läge, och ännu mindre ett ögonblick som fortfarande ligger 15 år bort. Undersökningarna visar tydligt att det är vi som skapar den bästa arbetsmiljön. Med planering och omsorg blir det denna lösning som gagnar både anställda och organisationer och gör varje dag mer meningsfull.

Relaterade resurser

RAPPORT

Work 2035: Hur människor och teknik skapar nya arbetssätt

E-BOK

Utforska vår e-bok om distansarbete och gör dig redo för ett vanligt arbetssätt var som helst ifrån

NYHETSBREV

Få den senaste forskningen, insikterna och berättelserna från Fieldwork by Citrix.