Juridiska meddelanden och användningsvillkor

Senast uppdaterad: 1 juli 2015

 

Välkommen till webbplatsen för Citrix Systems, Inc. (”Citrix”).  Följande meddelanden och villkor (”Villkor”) gäller för webbplatsen www.citrix.se och alla associerade sidor som länkas eller omdirigeras till den, inklusive Citrix-webbplatser världen över (under samlingsnamnet ”Webbplats”).  Genom att gå in på, använda eller hämta information eller material från webbplatsen samtycker du till att följa och bindas av dessa villkor. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Förutom dessa villkor är du även vid köp av alla Citrix-produkter och tjänster bunden till de villkor, regler, riktlinjer och policyer som är tillämpliga vid sådana köp, innefattande, men inte begränsat till, licenser och sekretessavtal.  Följande policyer och riktlinjer styr och gäller även för ditt användande av webbplatsen, och införlivas häri genom hänvisning:

 • Integritet
 • Riktlinjer för varumärke och upphovsrätt
 • Citrix Ready villkor för Marketplace
 • Säkerhet och efterlevnad
 • Citrix villkor för forum

Citrix kan ändra eller revidera dessa villkor när som helst utan förvarning genom uppdatering av detta inlägg. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana revideringar indikerar att du tillstår och godkänner de nya villkoren.  Dessutom förbehåller sig Citrix rätten att när som helst och av vilken anledning som helst göra ändringar på webbplatsen och upphäva, avbryta eller avsluta användningen av eller åtkomsten till webbplatsen.  Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri förbehålls av Citrix.

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Allt innehåll och material som tillhandahålls på denna webbplats, innefattande, men inte begränsat till, information, dokument, text, produkter, logotyper, grafik, fotografier, ljud, bilder, videor, varumärken, gränssnitt, musik, programvara, datakod och tjänster (under samlingsnamnet ”Material”), ägs, kontrolleras och är licensierat av eller till Citrix, dess intressebolag eller dotterbolag eller dess tredjepartstillverkare, -författare, -utvecklare och -säljare (under samlingsnamnet ”Tredjepartsleverantörer”) och är upphovsrättsskyddat material som tillhör Citrix och/eller dess tredjepartsleverantörer. Förutom vad som anges häri får inget material kopieras, återskapas, distribueras, återpubliceras, hämtas, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt, innefattande, men inte begränsat till, på elektronisk eller mekanisk väg, genom fotokopiering, utskrifter, inspelning eller med någon annan metod, utan föregående skriftligt tillstånd från Citrix. Dessutom får du inte tillskansa dig eller kopiera materialets eller webbplatsens övergripande utseende i någon form eller på något sätt.

Förutom där det uttryckligen anges av Citrix utgör inget på den här webbplatsen något erbjudande om licens eller försäljning enligt några av Citrix eller tredjepartsleverantörers immateriella rättigheter, vare sig genom lagligt hinder, implikation eller annat. Du antar eget ansvar för att skaffa sådana licenser. Se avsnittet ”Kontaktuppgifter för juridiska ärenden” nedan om du har frågor gällande att skaffa sådana licenser. Material som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer har inte granskats, testats, certifierats eller autentiserats, varken i helhet eller till del av Citrix och därför ger Citrix inga garantier rörande dess innehåll. Citrix varken tillhandahåller, säljer, licensierar eller leasar ut något material, förutom det som uttryckligen anges att tillhandahållas av Citrix.

Citrix ger dig härmed tillstånd att visa, kopiera, distribuera och hämta visst material som uttryckligen har gjorts tillgängligt av Citrix för hämtning från webbplatsen, under förutsättning att: (1) både upphovsrättsmeddelandet nedan och detta tillståndsmeddelande visas i materialet; (2) materialet används endast för personligt, icke-kommersiellt och informationsmässigt bruk och kommer inte att kopieras eller postas på någon nätverksansluten dator, sändas ut i media eller användas för kommersiell vinning; och (3) materialet ändras inte på något sätt. Detta tillstånd avslutas automatiskt utan förvarning om du bryter mot något av dessa villkor. Vid avslutande samtycker du till att omedelbart förstöra allt hämtat eller tryckt material.  All obehörig användning av material på webbplatsen kan strida mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om sekretess och offentlighet samt lagar och regler rörande kommunikation.

Följande är en icke helomfattande lista över aktiviteter som Citrix uttryckligen förbjuder: 

 • Att skaffa sig, eller försöka skaffa sig, obehörig åtkomst till webbplatsen (eller en del av den), till programvara eller tjänster som finns på webbplatsen eller till system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller Citrix-servrar;
 • Att förvärva, eller försöka förvärva, material eller innehåll som Citrix har äganderätt till genom metoder som inte uttryckligen har gjorts tillgängliga av Citrix;
 • Att hindra, eller försöka hindra, funktionaliteten eller andras användning av webbplatsen;
 • Att utvärdera eller testa webbplatsens sårbarhet eller att försöka gå förbi dess säkerhets- eller verifieringsåtgärder;
 • Att använda webbplatsen eller materialen i olovliga syften eller bedriva olagliga eller överträdande aktiviteter; och
 • Att använda, exportera eller återexportera material som strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser, innefattande, men inte begränsat till, USA:s exportlagar.

ÖVERTRÄDELSE AV ANVÄNDARVILLKOR

När du använder denna webbplats godkänner du att Citrix när som helst och enligt eget godtycke kan avsluta och stoppa din åtkomst till webbplatsen om Citrix avgör att du har överträtt dessa villkor eller andra Citrix-avtal eller -riktlinjer som kan kopplas samman med ditt användande av webbplatsen.  Vidare samtycker du till att din överträdelse av villkoren innebär olovlig och felaktig affärspraxis, och orsakar Citrix oersättlig skada där ekonomisk ersättning är otillräcklig.  Du samtycker dessutom till att Citrix erhåller den föreskrivna och skäliga ersättning som anses lämplig eller nödvändig under rådande omständigheter.  Föregående kompensation tillkommer på annan kompensation som Citrix har.

Citrix förbehåller sig rätten att lämna ut den information om dig som anses nödvändig för att efterleva tillämpliga lagar, bestämmelser eller rättslig begäran.  I händelse av utredning eller klagomål gällande ditt användande av webbplatsen kan Citrix lämna ut information om dig om det avgörs att sådan åtgärd är nödvändig.  Citrix kan också komma att lämna ut identifierbara uppgifter om dig för att kunna kontakta, identifiera eller ingripa mot någon som skadar eller kommer i konflikt med Citrix rättigheter, dess kunder eller andra användare av webbplatsen.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter än Citrix. Citrix tar inget ansvar för eller stödjer dessa webbplatser eller tar något ansvar för innehåll eller användning av dessa tredjepartswebbplatser. Citrix tillhandahåller dessa länkar enbart som en bekvämlighet och innefattande av länkar innebär inte att Citrix stödjer den länkade webbplatsen. Det är ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att tillförsäkra att det tredjepartsinnehåll du använder är fritt från virus eller annat skadligt material.

BEGRÄNSNINGAR AV PROGRAMVARUANVÄNDNING

All programvara som tillgängliggörs för hämtning från denna webbplats (”Programvara”) är upphovsrättsskyddat material som tillhör Citrix och/eller tredjepartsleverantörer. Användning av programvaran styrs av villkoren i slutanvändaravtalet som medföljer eller innefattas i programvaran (”licensavtalet”). Slutanvändare samtycker till licensavtalets villkor genom att installera, kopiera eller använda programvaran. Programvaran tillgängliggörs enbart för hämtning för användning av slutanvändare enligt licensavtalet. Utan begränsning av föregående är obehörig kopiering eller återskapande av programvaran till andra servrar eller platser för vidare återskapande eller återdistribution uttryckligen förbjudet. Allt återskapande eller återdistribution av programvaran som inte överensstämmer med dessa villkor eller licensavtalet är uttryckligen förbjudet enligt lag och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga följder. Lagöverträdare kommer att åtalas i så lång utsträckning som möjligt. GARANTI FÖR PROGRAMVARAN GES, OM DET GES NÅGON, ENDAST I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN GARANTERAS I LICENSAVTALET FRISKRIVER SIG CITRIX HÄRMED FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA FÖRESTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER VILLKOR MED HÄNSYN TILL PROGRAMVARAN, INNEFATTANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA FÖRESTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER VILLKOR OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNINGEN ATT SÅDANA FRISKRIVNINGAR BEDÖMS VARA JURIDISKT OGILTIGA.

FÖRKLARING AV BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER

All programvara som hämtas från den här webbplatsen för USA eller för USA:s räkning, dess myndigheter och/eller organ (”Amerikanska staten”) tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, duplicering eller uppgivande av amerikanska staten gäller enligt de begränsningar som anges i (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software på DFARS 252,227–7013 eller underparagraferna (c)(1) och (2) i klausulen Commercial Computer Software – Restricted Rights på 48 CFR 52,227–19, såsom tillämpligt. Tillverkaren är Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, USA.

INSKICKAT MATERIAL

Förutom där det uttryckligen anges av Citrix kommer alla kommentarer, synpunkter information eller material som skickas in till Citrix genom eller i samband med denna webbplats (”Inskickat material”) att ses som icke-konfidentiellt och Citrix-egendom. Genom att skicka in sådant material till Citrix samtycker du till att utan kostnad skänka Citrix världsomfattande rättigheter, äganderätt och anspråk till upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det inskickade materialet. Citrix kommer att ha fri rätt att använda eller sprida sådant inskickat material helt utan begränsningar och för alla ändamål. Du tillstår att du är ansvarig för det material du skickar in och att du, och inte Citrix, antar fullt ansvar för det inskickade materialet, innefattande dess laglighet, pålitlighet, lämplighet, ursprunglighet och upphovsrätt.

FRISKRIVNING

FÖRUTOM VAD SOM ANNARS UTTRYCKLIGEN ANGES AV CITRIX TILLHANDAHÅLLS ALLT MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN I BEFINTLIGT SKICK OCH CITRIX FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA FÖRESTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER VILLKOR, INNEFATTANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNINGEN ATT SÅDANA FRISKRIVNINGAR BEDÖMS VARA JURIDISKT OGILTIGA. CITRIX GER INGA FÖRESTÄLLNINGAR, GARANTIER ELLER VILLKOR MED HÄNSYN TILL KVALITET, LÄMPLIGHET, SANNINGSENLIGHET, NOGGRANNHET ELLER FULLSTÄNDIGHET HOS MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN.

ANSVARSBEGRÄNSNING

CITRIX KOMMER INTE ATT VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SKADOR SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNING, ÄNDRING, BIDRAG, KOPIERING, DISTRIBUTION ELLER HÄMTNING AV MATERIALET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER CITRIX ATT VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR INDIREKTA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INNEFATTANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV AFFÄRER, INTÄKTER, VINSTER, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA AFFÄRSFÖRDELAR), HUR DE ÄN UPPSTÅR, OAVSETT I TALAN GRUNDAD PÅ FÖRELIGGANDE AVTAL, OAKTSAMHET ELLER ANNAN TALAN PÅ GRUND AV OTILLÅTEN HANDLING, HÄRRÖRANDE FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV INFORMATION ELLER MATERIAL SOM FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM CITRIX HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR I FÖRVÄG. DU ANTAR EGET ANSVAR FÖR LÄMPLIGT SKYDD OCH SÄKERHETSKOPIERING AV DATA ELLER UTRUSTNING SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED WEBBPLATSER OCH DU KOMMER INTE ATT FRAMSTÄLLA KRAV GENTEMOT CITRIX GÄLLANDE FÖRLORADE DATA, TID FÖR ÅTERKÖRNING, FELAKTIG UTMATNING, ARBETSFÖRDRÖJNINGAR ELLER FÖRLORADE INTÄKTER SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNING AV MATERIALET. DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA CITRIX, DESS STYRELSE, CHEFER, AKTIEÄGARE, FÖRETRÄDARE OCH EFTERTRÄDARE I ÄGARSKAP, ANSTÄLLDA, OMBUD, INTRESSEBOLAG OCH DOTTERBOLAG SKADELÖSA FRÅN, OCH DU FÖRPLIKTIGAR DIG ATT INTE STÄMMA CITRIX FÖR, ANSPRÅK SOM GRUNDAS PÅ ELLER FÖRKNIPPAS MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER MATERIAL.

PRESSMEDDELANDEN FRÅN CITRIX

Framåtblickande uttalanden i Citrix pressmeddelanden på den här webbplatsen görs enligt safe harbor-bestämmelserna i avsnitt 21E i Securities Exchange Act av 1934. Investerare meddelas härmed att uttalanden i sådana pressmeddelanden som inte är strikt historiska uttalanden, innefattande utan begränsning, uttalanden gällande nuvarande eller framtida finansiella resultat, ledningens planer och mål för framtida transaktioner, produktplaner och -resultat, ledningens bedömning av marknadsfaktorer samt uttalanden gällande Citrix och dess strategiska partners strategier och planer, utgör framåtblickande uttalanden som förknippas med risker och osäkerheter. För en detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som förknippas med Citrix kan du se riskerna som beskrivs i företagets aktförande hos Securities and Exchange Commission, bland annat företagets årsredovisning, formulär 10-K och 10Q som finns hos SEC. Citrix har ingen förpliktelse att uppdatera framåtblickande information som finns på webbplatsen eller med hänsyn till tillkännagivanden som beskrivs däri.

MEDDELANDEN OM IMMATERIELL EGENDOM

Webbplatsen och materialen har skydd för utstyrselmärke, varumärke, upphovsrätt och andra lagar och får inte överföras, återskapas, återanvändas i annat syfte, kopieras eller imiteras i sin helhet eller delvis, såvida inte detta uttryckligen tillåts av Citrix.

Citrix, Citrix-logotypen och andra Citrix-produktnamn som hänvisas till i materialen och på webbplatsen är varumärken som tillhör Citrix Systems, Inc. och/eller ett av dess dotterbolag, och kan vara registrerade i det amerikanska patent- och registreringsverket och i andra länder. Alla andra produktnamn, företagsnamn, logotyper och symboler är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

MEDDELANDE OM DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Citrix tar hänsyn till andras immaterialrätt. Citrix kan, under lämpliga omständigheter och enligt eget godtycke, avsluta åtkomst för användare som inkräktar på andras upphovsrätt eller immaterialrätt.

Om du tror att ditt arbete har kopierats och finns tillgängligt på webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, eller att webbplatsen innehåller länkar eller andra hänvisningar till en annan onlineplats som innehåller material eller aktivitet som inkräktar på din upphovsrätt, kan du meddela oss genom att tillhandahålla vårt upphovsrättsombud med följande information i enlighet med U.S Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C §512:

 1. Ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer;
 2. Det upphovsrättsskyddade materialet du anser har gjorts intrång på;
 3. Det material som står för den påstådda överträdelsen (inklusive URL);
 4. Ett tillkännagivande där du på heder och samvete gör gällande (a) att du är ägare till det upphovsrättsliga intresset i fråga, eller att du har behörighet att företräda ägaren, (b) att du i god tro anser att användandet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen och (c) att informationen i ditt meddelande är korrekt; och
 5. Din underskrift (fysisk eller elektronisk).

Vårt upphovsrättsombud kan kontaktas vid upphovsrättsintrång gällande våra produkter eller vår webbplats på följande vis:

 • Via post: 
  Upphovsrättsombud
  Juridiska avdelningen
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Via telefon:
  954-267-2981
 • Via fax:
  954-267-3101
 • Via e-post:
  legalip@citrix.com

TVISTLÖSNING

Alla handlingar som förknippas med dessa villkor styrs av lagar i Florida och styrande amerikanska federala lagar. Inget val av lagregler i någon jurisdiktion gäller.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR JURIDISKA ÄRENDEN

Om du har några frågor gällande dessa villkor, eller om du vill begära tillstånd för att använda något material, kan du kontakta Citrix juridiska avdelning på +1 (954) 267 2981.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Med ensamrätt.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 U.S.A.