Jun

182019

Citrix przedstawia wyniki polskiego badania na temat cyfrowej transformacji firm oraz wydajności i zaangażowania pracowników

Blisko 55 % badanych firm przyznało, że w ciągu ostatnich dwóch lat wdrożyło i działa w oparciu o strategię cyfrowej transformacji

Warszawa: 18 czerwca 2019 -W czasie, gdy tak wiele mówi się o cyfrowej transformacji i wpływie nowych technologii na rozwój, innowacyjność i funkcjonowanie przedsiębiorstw nie należy zapominać o wpływie ludzi na procesy zmian. Wprowadzenie nowych, bardziej elastycznych form pracy, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, analityce czy wykorzystanie możliwości usług z chmury ma przede wszystkim służyć ludziom. Stąd też efektywność i produktywność pracy, ale także samo zaangażowanie pracowników to obecnie, poza elementami stricte finansowymi coraz cenniejsze wartości poszukiwane i definiowane w strategiach współczesnych firm.

Polskie firmy świadome zmian i przygotowane

By sprawdzić, jak obecnie wygląda stan cyfrowej transformacji i jej wpływu na pracę, efektywność działań i zaangażowanie pracowników firma badawcza Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) przeprowadziła badanie przedstawicieli kadry zarządzającej w Polsce. Jak pokazują wyniki, ostatnie kilka lat, to czas sporych zmian na styku biznes-technologia dla wielu, szczególnie większych organizacji. 54,8% przedstawicieli badanych firm twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich organizacje wdrożyły i działają w oparciu o strategię cyfrowej transformacji. Co więcej, kolejne 16,3% ma taką strategię od ponad 2 lat. Z kolei 26,9% firm jest w trakcie jej opracowywania i wdrażania, a jedynie 1,9% nie ma lub nie planuje jej w najbliższym czasie. Jednocześnie, ci sami respondenci potwierdzają tezę, że samo wprowadzenie takiej strategii nie jest wyznacznikiem sukcesu. Wielu z nich widzi potrzebę usprawnień w korzystaniu z cyfrowych technologii, jakie musi wprowadzić we własnych firmach po to, by być bardziej konkurencyjnymi na rynku i osiągnąć strategiczne cele. (29,8% widzi potrzebę małych zmian; 40,4% dostrzega konieczność pewnych zmian, a 29,8% wskazuje, że większe zmiany są konieczne).

Ludzie w centrum uwagi

Właściwa motywacja pracowników, ich zaangażowanie i produktywność jest efektem prowadzonych w firmach działań i ma na nie bezpośredni wpływ. Stąd też tak istotne jest monitorowanie nastrojów i zachowań ludzi, by wiedzieć jak właściwie zarządzać firmą i w jakim kierunku wprowadzać zmiany. Wiedzą to również respondenci badania. 100% z nich deklaruje, że mierzy wydajność swoich pracowników; jednocześnie 88% analizuje ich zaangażowanie; a aż 58% twierdzi, że w ich organizacjach poprawa zaangażowania pracowników jest ważniejsza niż poprawa ich wydajności.

Jak widać badane osoby decyzyjne mają świadomość zależności między zaangażowaniem pracowników, a ich wydajnością w pracy. 65,4% z nich zgadza się z tezą, że niskie zaangażowanie pracowników prowadzi do niskiej wydajności; 20,2% twierdzi, że słaba wydajność prowadzi do niskiego zaangażowania pracowników; a 14,4% uważa, że niskie zaangażowanie pracowników i niska wydajność wzajemnie się negatywnie umacniają.

Świadome decyzje kadry zarządzającej z korzyścią dla pracowników

Wielu z przedstawicieli badanych organizacji dostrzega zalety biznesowe zwiększenia poziomu ogólnej satysfakcji z pracy pracowników. Wśród najczęściej wymienianych respondenci wskazują: poprawę zaangażowania pracowników (wskazuje na ten element 46,2% badanych), poprawę wydajności pracowników (42,3%), wzrost rentowności firmy (35,6%), poprawę innowacyjności/ kreatywności (31,7%), wzrost zadowolenia klientów (26,9%) czy też poprawę postrzegania marki (26,9%). Jednocześnie wśród głównych czynników odpowiadających za wypracowanie odpowiedniej satysfakcji z pracy badani wskazują: wynagrodzenie pracowników/ odpowiednie warunki umowy (29%), technologie dostępne dla pracowników (14%), ich związek z organizacją (13%), właściwe zarządzanie (12%), polityki związane z elastyczną pracą (11%), kulturę organizacji (10%) czy odpowiednio zaprojektowane miejsce pracy (8%).

„W miarę jak codzienność stała się coraz bardziej cyfrowa, coraz bardziej polegamy w naszej pracy na różnorodnych technologiach. Te zatem muszą być przystępne, a sposób korzystania z nich bezpieczny, intuicyjny i szybki. Takie funkcjonalności mają bezpośredni wpływ na zadowolenie pracowników, ich wydajność i zaangażowanie w pracę, a zatem jak pokazuje nasze badanie, na wartości istotne dla każdej organizacji, która zdaje sobie sprawę, że to ludzie stanowią kluczowy zasób każdej z nich. Właściwa współpraca różnych osób decyzyjnych: z działów biznesowych, działu HR po dział IT pozwala stworzyć elastyczną i spójną przestrzeń pracy, spełniającą potrzeby wielu różnych grup pracowników.” – powiedział Krzysztof Rachwalski, szef polskiego biura Citrix.

Ten związek potwierdzają również badani rozmówcy. Pytani o wskazanie najważniejszych cech technologii miejsca pracy, które w największym stopniu przyczyniają się do zaangażowania pracowników wymieniają: łatwy dostęp do informacji wymaganych do jej wykonywania (38,5%); prostotę użycia (34,6%); możliwość pracy z dowolnego miejsca (34,6%); możliwość wyboru urządzenia (32,7%); efektywność kosztową (31,7%); standard pracy podobny jak w przypadku stosowania konsumenckich rozwiązań (27,9%) oraz możliwość wyboru aplikacji (24%).

Wiele osób dostrzega również konieczność monitorowania i mierzenia satysfakcji z pracy użytkowników. 86% respondentów twierdzi, że umożliwienie pracownikom wyboru aplikacji i urządzeń, przyczynia się do poprawy ich satysfakcji z pracy. 83% zgadza się również ze stwierdzeniem, że odpowiednia satysfakcja z pracy ludzi powinna być kluczowym czynnikiem we wszystkich projektach informatycznych. Ci sami respondenci potwierdzają również, że samo zastosowanie technologii nie jest gwarantem sukcesu. 80% z nich zgadza się, że źle dobrana lub wdrożona technologia miejsca pracy może mieć negatywny wpływ na satysfakcję pracowników.

Zmiany w organizacjach wymagają zaangażowania nie tylko działu IT

Zarówno strategia cyfrowej transformacji jak i każda inna zmiana organizacyjna wymaga współpracy specjalistów z różnych działów. Od dłuższego czasu podkreśla się, że skuteczność projektów IT powinna być konsultowana z działami biznesowymi, by jak najlepiej służyć zarówno firmie jak i ludziom w niej pracującym. Takie działania sprzyjają również lepszemu zrozumieniu wzajemnych potrzeb i wspólnych relacji biznes / IT. Również nasi badani rozmówcy dostrzegają tę zależność. 72% z nich postrzega cyfrową transformację, jako wspólny projekt IT i HR. Ponadto 75% respondentów potwierdza, że w ich organizacjach przedstawiciele działu HR są włączeni w projektowanie i wybór odpowiednich technologii, potrzebnych do stworzenia odpowiedniego dla użytkowników miejsca pracy. Jednocześnie ci sami respondenci pytani o główne bariery pojawiające się we współpracy działu HR z IT wskazują najczęściej na: brak wzajemnego zrozumienia (37,3%), brak czasu (31,3%), brak środków finansowych (23,9%), brak wspólnych celów (23,9%), pierwszeństwo innych priorytetów (20,9%).

O badaniu

Badanie Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) zostało przeprowadzone wśród managerów wyższego szczebla, odpowiedzialnych między innymi za IT oraz HR. Wśród badanych firmy znalazły się duże przedsiębiorstwa, działające w takich sektorach jak: przemysł, motoryzacja, energetyka, finanse, ochrona zdrowia oraz handel detaliczny. Polskie badanie jest częścią szerszego projektu Citrix zrealizowanego przez firmę badawczą Economist Intelligence Unit (EIU) w regionie EMEA, obejmującego ponadto takie kraje jak: Francja, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) pozwala na lepszą pracę w ramach ujednoliconych obszarów roboczych, sieci i rozwiązań analitycznych, które pomagają organizacjom otworzyć się na innowacje, angażować klientów i zwiększać efektywność, bez ustępstw w zakresie bezpieczeństwa. Citrix gwarantuje użytkownikom wysoki standard pacy, a działom IT zapewnia ujednoliconą platformę do zabezpieczania, zarządzania i monitorowania różnorodnych technologii w złożonych środowiskach chmurowych. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane przez ponad 400 000 organizacji, w tym 99 procent z listy Fortune 100 i 98 procent z listy Fortune 500. Więcej informacji na stronie: www.citrix.com.pl.

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.