Informacje prawne i Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca, 2015

 

Witamy w witrynie firmy Citrix Systems, Inc. („Citrix”).  Następujące oświadczenia i warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie do witryny www.citrix.com.pl i wszystkich powiązanych stron połączonych lub przekierowanych, łącznie z witrynami światowymi firmy Citrix (zbiorczo określane mianem „Witryna”).  Uzyskanie dostępu, wykorzystanie lub pobranie jakichkolwiek informacji lub materiałów z Witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie tych Warunków. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Poza tymi Warunkami zakup dowolnego produktu lub usługi firmy Citrix podlega regułom, wytycznym, zasadom i warunkom dotyczącym tego zakupu, w tym, lecz nie wyłącznie, umowom licencyjnym i umowom o zachowaniu poufności.  Ponadto korzystanie z Witryny podlega następującym zasadom i wytycznym, wymienionym tutaj tylko z nazwy:

 • Polityka prywatności
 • Wskazówki dotyczące znaków handlowych i praw autorskich
 • Warunki świadczenia usług Citrix Ready Marketplace
 • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
 • Warunki użytkowania Citrix Forum

Firma Citrix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie bez uprzedzenia przez aktualizację niniejszego oświadczenia. Kontynuacja użytkowania Witryny po takich zmianach jest równoznaczna z uznaniem i zgodą na nowe Warunki.  Ponadto firma Citrix zastrzega prawo, niezależnie od czasu i przyczyny, do modyfikowania Witryny oraz zawieszenia, przerwania lub zakończenia dostępu do Witryny.  Wszelkie prawa nieprzyznane jawnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone przez firmę Citrix

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Wszelkie treści i materiały udostępnione w tej Witrynie, w tym, lecz nie wyłącznie, informacje, dokumenty, teksty, produkty, logo, grafiki, zdjęcia, dźwięki, obrazy, wideo, znaki towarowe, logo, interfejsy, muzyka, oprogramowanie, kod komputerowy i usługi (zbiorczo określane mianem „Materiały”), są własnością, podlegają kontroli lub są udzielane na licencji przez firmę Citrix lub dla niej, jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych lub producentów zewnętrznych, autorów, deweloperów i sprzedawców (zbiorczo określanych mianem „Dostawcy zewnętrzni”) i są chronione prawami autorskimi firmy Citrix i/lub Dostawców zewnętrznych. Jeśli nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, żadnego z Materiałów nie można kopiować, odtwarzać, dystrybuować, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać lub przesyłać w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek środków, wliczając w to bez ograniczeń środki elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące, drukarskie, rejestrujące lub inne, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Citrix. Ponadto nie można przywłaszczać sobie ani kopiować ogólnego „wyglądu i działania” Materiałów lub Witryny w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek środków.

Jeśli wyraźnie nie określono inaczej przez Citrix, żadna część tej Strony internetowej nie może zostać odebrana jako złożenie jakiejkolwiek oferty licencyjnej lub sprzedaży jakichkolwiek praw własności intelektualnej Citrix lub innych Dostawców zewnętrznych, w drodze estoppelu, implikacji lub innej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nabycie jakichkolwiek licencji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uzyskania takich licencji należy zapoznać się z częścią „Dane kontaktowe działu prawnego”. Materiały udostępnione przez Dostawców zewnętrznych nie zostały niezależnie sprawdzone, przebadane, certyfikowane lub uwierzytelnione w całości lub w części przez Citrix, w związku z czym Citrix nie udziela żadnych gwarancji w zakresie ich treści. Firma Citrix nie zapewnia, sprzedaje, wydaje licencji ani nie oddaje w użytkowanie jakiegokolwiek Materiału poza tymi zidentyfikowanymi wyraźnie jako dostarczane przez Citrix.

Firma Citrix niniejszym zezwala na wyświetlanie, kopiowanie, dystrybucję i pobranie konkretnych Materiałów, które zostały wyraźnie udostępnione przez firmę Citrix do pobrania z Witryny, pod warunkiem, że: (1) zarówno informacja o prawach autorskich określona poniżej, jak i niniejsza informacja o zezwoleniu pojawią się w Materiałach; (2) Materiały są używane jedynie w osobistych, niekomercyjnych i informacyjnych celach i nie będą one kopiowane ani zamieszczane na jakimkolwiek komputerze sieciowym, nadawane w jakichkolwiek mediach ani wykorzystywane do osiągnięcia zysku komercyjnego; oraz (3) Materiały nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane. Zezwolenie wygaśnie automatycznie bez powiadomienia w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych Warunków lub postanowień. W momencie jego wygaśnięcia użytkownik powinien zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane Materiały.  Jakiekolwiek nieupoważnione wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów zawartych na tej Stronie internetowej może naruszyć prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa dotyczące prywatności i publiczności informacji oraz regulacje i statusy w zakresie komunikacji.

Poniżej przedstawiono otwartą listę działań, które są wyraźnie zabronione przez firmę Citrix: 

 • Uzyskanie lub próba uzyskania nieupoważnionego dostępu do Witryny (lub jej części), dowolnego oprogramowania lub dowolnych usług dostępnych w Witrynie lub dowolnych systemów lub sieci połączonych z Witryną lub serwerami firmy Citrix;
 • Uzyskanie lub próba uzyskania dowolnych Materiałów lub zastrzeżonych treści firmy Citrix przy użyciu dowolnych środków nieudostępnionych jawnie przez firmę Citrix;
 • Zakłócanie lub próba zakłócania działania lub możliwości użytkowania Witryny przez inne osoby;
 • Ocena lub testowanie luk w zabezpieczeniach Witryny lub próba naruszenia zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania;
 • Użycie Witryny lub Materiałów do celów niezgodnych z prawem lub nakłaniających do działań niezgodnych z prawem lub je naruszających;
 • Użycie, eksport lub ponowny eksport Materiałów niezgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, w tym, lecz nie wyłącznie, z prawem eksportowym Stanów Zjednoczonych.

NARUSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Używając Witryny, użytkownik zgadza się, aby firma Citrix mogła w dowolnym czasie i wedle własnego uznania zakończyć i zablokować dostęp do Witryny, jeśli firma Citrix uzna, że użytkownik naruszył te Warunki lub jakiekolwiek inne umowy firmy Citrix lub wytyczne, które mogą być powiązane z korzystaniem z Witryny.  Ponadto użytkownik oświadcza, że naruszenie tych Warunków stanowi bezprawne i niesprawiedliwe działanie i będzie skutkować nieodwracalnymi szkodami dla firmy Citrix, w przypadku których odszkodowanie pieniężne będzie niedostateczne.  Użytkownik wyraża też zgodę na zabezpieczenie przez firmę Citrix roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego bądź równorzędnego środka prawnego, który uzna ona za stosowny lub niezbędny w zależności od okoliczności.  Powyższe środki są dodatkiem do jakichkolwiek innych środków prawnych, które mogą przysługiwać firmie Citrix.

Firma Citrix zastrzega sobie prawo do ujawniania danych użytkownika, które uzna za konieczne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami lub zgłoszeniami prawnymi.  W przypadku jakiegokolwiek dochodzenia lub skargi dotyczących użytkowania Witryny firma Citrix może ujawnić dane użytkownika, jeśli uzna to za konieczne.  Firma Citrix może również ujawnić dane umożliwiające identyfikację tożsamości w celu kontaktu, identyfikacji lub podjęcia działań przeciwko osobie naruszającej prawa firmy Citrix, jej klientów lub innych użytkowników Witryny.

ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Ta Witryna może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony inne niż firma Citrix. Citrix nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera ani nie akceptuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści lub użytkowanie stron internetowych stron trzecich. Citrix udostępnia te odnośniki jedynie dla wygody użytkownika, a podanie jakichkolwiek odnośników nie oznacza poparcia przez Citrix stron internetowych, do których one się odwołują. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia, że jakakolwiek wykorzystywana treść dostawców zewnętrznych jest wolna od wirusów komputerowych lub innych destrukcyjnych elementów.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Jakiekolwiek oprogramowanie dostępne do pobrania z tej Witryny („Oprogramowanie”) stanowi własność firmy Citrix i/lub Dostawców zewnętrznych. Użytkowanie Oprogramowania podlega warunkom licencji użytkownika końcowego, która towarzyszy lub jest dołączana do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Poprzez zainstalowanie, kopiowanie lub użytkowanie oprogramowania użytkownik końcowy wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Umowy licencyjnej. Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania jedynie w celu korzystania przez użytkowników końcowych zgodnie z Umową licencyjną. Bez ograniczania powyższego, nieupoważnione kopiowanie lub reprodukcja Oprogramowania na jakimkolwiek innym serwerze lub lokalizacji w celu dalszej reprodukcji lub ponownej dystrybucji jest wyraźnie zabronione. Jakakolwiek reprodukcja lub ponowna dystrybucja Oprogramowania niezgodna z Warunkami lub Umową licencyjną jest wyraźnie zabroniona na mocy prawa i może doprowadzić do poważnych sankcji cywilnych i karnych. Osoby dopuszczające się naruszenia będą ścigane sądownie w maksymalnym możliwym zakresie. JAKAKOLWIEK GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE JEST UDZIELANA JEDYNIE ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI NIE OKREŚLONO WYRAŹNIE W UMOWIE LICENCYJNEJ, CITRIX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI, PORĘCZEŃ I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, WLICZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ JAKIEKOLWIEK DOROZUMIANE ZAPEWNIENIA, GWARANCJE, PORĘCZENIA I GWARANCJE POKUPNOŚCI, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚĆ, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH TAKIE ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANE ZA PRAWNIE NIEWAŻNE.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OGRANICZONYCH PRAW

Jakiekolwiek Oprogramowanie pobierane z tej Witryny dla lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich agencji i/lub instytucji rządowych („Rząd USA”) jest dostarczane z ograniczonymi prawami. Użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez Rząd USA podlega ograniczeniom zgodnie z punktem (c)(1)(ii) klauzuli Ustawy o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym w DFARS 252,227–7013 lub punktami (c)(1) i (2) Ograniczonych praw – Komercyjnego oprogramowania komputerowego w 48 CFR 52,227–19, w stosownych przypadkach. Producentem jest Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Floryda 33309.

ZGŁOSZENIA

Jeśli wyraźnie nie określono inaczej przez Citrix, wszelkie komentarze, informacje zwrotne, informacje lub materiały zgłoszone do firmy Citrix za pośrednictwem lub w związku z tą Witryną („Zgłoszenia”) będą traktowane jako jawne oraz jako własność firmy Citrix. Przekazując takie Zgłoszenia do Citrix, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie na rzecz Citrix nieodpłatnie wszystkich globalnych praw, tytułu oraz udziałów w prawach własności i innych prawach własności intelektualnej w odniesieniu do Zgłoszeń. Citrix przysługiwać będzie prawo do wykorzystania i/lub rozpowszechniania takich Zgłoszeń w sposób nieograniczony w dowolnym celu. Użytkownik przyznaje, że ponosi odpowiedzialność za poczynione Zgłoszenia oraz że to użytkownik, a nie Citrix, ponosi pełną odpowiedzialność za Zgłoszenia, wliczając w to ich legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

JEŚLI WYRAŹNIE NIE STWIERDZONO INACZEJ PRZEZ CITRIX, MATERIAŁY ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „JAK WIDAĆ” I FIRMA CITRIX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI, PORĘCZEŃ I WARUNKÓW, WLICZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB GWARANCJE POKUPNOŚCI, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚĆ, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH TAKIE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANĄ UZNANE ZA PRAWNIE NIEWAŻNE. CITRIX NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB WARUNKÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CITRIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY PONIESIONE NA SKUTEK UŻYTKOWANIA, MODYFIKACJI, WSPIERANIA, KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI LUB POBIERANIA MATERIAŁÓW. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA CITRIX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, DOMNIEMANE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, DOCHODÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNEJ PRZEWAGI EKONOMICZNEJ), NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU ICH POWSTANIA, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ZANIEDBANIA LUB INNEJ FORMY DELIKTU, POWSTAŁE NA SKUTEK LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB PRZYDATNOŚCIĄ INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W TEJ WITRYNIE, NAWET JEŚLI FIRMA CITRIX ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁAŚCIWĄ OCHRONĘ I WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ DANYCH I/LUB SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO W ZWIĄZKU ZE STRONĄ INTERNETOWĄ I ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE WYSUWAĆ ŻADNYCH ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO FIRMY CITRIX ZA UTRACONE DANE, CZAS PONOWNEGO URUCHOMIENIA, NIEWŁAŚCIWE WYNIKI, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRACONE ZYSKI NA SKUTEK UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ FIRMĘ CITRIX, JEJ PRZEDSTAWICIELI, DYREKTORÓW, UDZIAŁOWCÓW, POPRZEDNIKÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEDOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM WITRYNY I/LUB MATERIAŁÓW.

KOMUNIKATY PRASOWE CITRIX

Prognozy zamieszczane w komunikatach prasowych Citrix na tej Stronie internetowej są składane zgodnie z zasadami bezpiecznego transferu sekcji 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934. Ostrzega się inwestorów, że oświadczenia zawarte w takich komunikatach prasowych, które nie są ściśle oparte na historycznych oświadczeniach, wliczając w to bez ograniczeń oświadczenia dotyczące bieżących lub przyszłych prognoz finansowych, plany i cele zarządu dotyczące przyszłych działań, plany i wydajność produkcyjną, ocenę czynników rynkowych dokonywaną przez zarząd, jak również oświadczenia dotyczące strategii i planów firmy Citrix oraz jej strategicznych partnerów, stanowią prognozy zawierające ryzyko i niewiadome. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Citrix można znaleźć w dokumentach firmy złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zawierających szczegółowy opis rodzajów ryzyka, wliczając w to roczny raport firmy, formularz 10-K i 10Q znajdujące się w dokumentacji SEC. Citrix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację jakichkolwiek prognoz zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej lub w odniesieniu do zawartych tam ogłoszeń.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Witryna i Materiały są chronione na mocy prawa o tajemnicy handlowej, znaków towarowych, prawa autorskiego i innych praw i nie mogą być przesyłane, odtwarzane, udostępniane w innych celach, kopiowane ani imitowane w całości ani w części bez wyraźnej zgody firmy Citrix.

Citrix, logo Citrix i inne nazwy produktów firmy Citrix wymienione w Materiałach i w Witrynie są znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednego z jej podmiotów zależnych i mogą być zarejestrowane w Urzędzie Patentów i Znaków w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Wszelkie inne nazwy produktów, nazwy firm, marki, logo i symbole są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

INFORMACJE O USTAWIE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Citrix szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Citrix może, w odpowiednich okolicznościach i wedle własnego uznania, pozbawić dostępu użytkowników, którzy naruszają prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej innych podmiotów.

Jeśli użytkownik sądzi, że jego praca została skopiowana i jest udostępniona w Witrynie w sposób, który narusza prawa autorskie, lub że Witryna zawiera odnośniki lub inne odwołania do innej lokalizacji zawierającej materiał lub działania naruszające prawa autorskie użytkownika, może powiadomić nas o tym fakcie przez dostarczenie naszemu agentowi ds. praw autorskich następujących informacji na podstawie amerykańskiej ustawy Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. §512:

 1. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 2. Praca chroniona prawami autorskimi, które zostały rzekomo naruszone;
 3. Materiał rzekomo naruszający prawa autorskie (w tym adres URL);
 4. Oświadczenie użytkownika złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że (a) użytkownik jest właścicielem rozpatrywanych praw autorskich lub działa w imieniu właściciela, (b) zgodnie z przekonaniem w dobrej wierze użycie jest zabronione przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i (c) informacje podane w zawiadomieniu są dokładne;
 5. Podpis użytkownika (fizyczny lub cyfrowy).

Poniżej przedstawiono dane kontaktowe naszego agenta ds. powiadomień o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich w odniesieniu do naszych produktów lub witryny:

 • Adres: 
  Copyright Agent
  Legal Department
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Telefon:
  954-267-2981
 • Faks:
  954-267-3101
 • E-mail:
  legalip@citrix.com

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie działania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania są regulowane w oparciu o prawo stanu Floryda i nadrzędne prawo federalne USA. Przepisy obowiązujące w innych systemach prawnych nie mają zastosowania.

DANE KONTAKTOWE DZIAŁU PRAWNEGO

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków użytkowania lub w przypadku chęci uzyskania pozwolenia na użytkowanie jakichkolwiek materiałów prosimy o kontakt z Działem prawnym Citrix pod numerem +1 (954) 267 2981.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Floryda 33309 Stany Zjednoczone