Juridiske merknader og vilkår for bruk

Sist oppdatert: 1. juli 2015

 

Velkommen til nettstedet til Citrix Systems, Inc. («Citrix»).  Følgende merknader, vilkår og betingelser («vilkårene») gjelder for nettstedet www.citrix.no samt alle tilknyttede nettsteder som er koblet eller omdirigert til nettstedet, inkludert Citrix' nettsteder verden over (samlet kalt «nettstedet»).  Ved å gå inn på, bruke eller laste ned materialer fra nettstedet, samtykker du i og godtar du å overholde og være bundet av disse vilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE NETTSTEDET.

I tillegg til disse vilkårene vil du ved kjøp av et produkt eller tjeneste fra Citrix være underlagt vilkårene, reglene, retningslinjene, policyene og betingelsene som gjelder for et slikt kjøp, inkludert, men ikke begrenset til, lisenser og taushetspliktsavtaler.  Videre vil følgende policyer og retningslinjer også styre og være gjeldende for din bruk av nettstedet, og de er inkludert her ved referanse:

 • Personvern
 • Retningslinjer for varemerker og opphavsrett
 • Bruksvilkår for Citrix Ready Marketplace
 • Sikkerhet og samsvar
 • Vilkår og betingelser for Citrix Forum

Citrix kan når som helst endre eller revidere disse vilkårene uten varsel ved å oppdatere denne posteringen. Fortsatt bruk av nettstedet etter slike revisjoner vil utgjøre ditt samtykke i og godkjenning av de nye vilkårene.  Citrix forbeholder seg også retten til, når som helst og av en hvilken som helst grunn, å endre nettstedet samt stanse, avbryte eller avslutte bruken av eller tilgangen til nettstedet.  Alle retter som ikke uttrykkelig gis heri, er reservert av Citrix.

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK

Alt innhold og materiale på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, dokumenter, tekst, produkter, logoer, grafikk, fotografier, lyd, bilder, videoer, varemerker, logoer, grensesnitt, musikk, programvare, datakoder og tjenester (samlet kalt «materialet»), eies, kontrolleres eller er lisensiert av eller til Citrix, deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper, eller tredjeparts produsenter, forfattere, utviklere og leverandører (samlet kalt «tredjepartsleverandører») og er det opphavsrettslige arbeidet til Citrix og/eller deres tredjepartsleverandører. Med unntak av det som er angitt heri, kan ikke noe av materialet kopieres, reproduseres, distribueres, offentliggjøres på nytt, lastes ned, vises, publiseres eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, inkludert, men ikke begrenset til, elektronisk eller manuelt, ved fotokopiering, registrering eller ved bruk av system for lagring og innhenting av informasjon, eller på noen som helst annen måte, uten skriftlig tillatelse fra Citrix. Du kan heller ikke tilvende deg eller kopiere det generelle «utseendet og designen» til materialet eller nettstedet i noen som helst form eller på noen som helst måte.

Med unntak av der det er uttrykkelig angitt på annen måte av Citrix, skal ikke noe på dette nettstedet fortolkes til å utgjøre noe lisenstilbud for lisens eller salg under noen av Citrixs eller tredjeparts leverandørs immaterielle rettigheter, hverken underforstått, implisert eller på annen måte. Du samtykker i at det er ditt ansvar å skaffe tilveie eventuelle slike lisenser. Se «Kontaktinformasjon for juridiske spørsmål» nedenfor hvis du har spørsmål om å skaffe til veie slike lisenser. Materialer som leveres av tredjeparts leverandører har ikke blitt uavhengig gjennomgått, testet, sertifisert eller godkjent helt eller delvis av Citrix og av denne grunn gir Citrix ingen garantier i forbindelse med dette innholdet. Citrix hverken leverer, selger, lisensierer eller leaser noe av materialet, annet enn det som er uttrykkelig identifisert som at det leveres av Citrix.

Citrix gir deg herved tillatelse til å vise, kopiere, distribuere og laste ned visse materialer som er spesifikt tilgjengeliggjort av Citrix for nedlasting fra nettstedet, gitt at: (1) Både merknaden om opphavsrett identifisert nedenfor og denne merknaden om tillatelse vises i materialet; (2) materialet kun anvendes til personlig, ikke-kommersiell og informativ bruk og ikke blir kopiert eller postet på noen nettverksdatamaskin, kringkastet i noe medium eller brukt til kommersiell vinning; samt at (3) materialet ikke endres på noen som helst måte. Denne tillatelsen opphører automatisk og uten varsel hvis du misligholder noen av disse vilkårene. Ved opphør skal du umiddelbart destruere alt materiale som er lastet ned eller skrevet ut.  Uautorisert bruk materialer på dette nettstedet kan bryte lover om opphavsrett, varemerker, personvern og reklame, kommunikasjonsforskrifter og vedtekter.

Følgende er en ikke-eksklusiv liste over aktiviteter som er uttrykkelig forbudt av Citrix: 

 • Uautorisert tilgang eller forsøk på å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet (eller noen del av nettstedet), til programvare eller tjenester på nettstedet eller til systemer eller nettverk tilkoblet nettstedet eller Citrix' servere.
 • .Ervervelse eller forsøk på å erverve materiale eller beskyttet Citrix innhold på en måte som ikke er uttrykkelig tilgjengeliggjort av Citrix.
 • Hindre eller forsøk på å hindre funksjonaliteten eller bruken av nettstedet for andre.
 • Analysere eller teste nettstedets sårbarhet eller forsøke å trenge gjennom nettstedets sikkerhets- eller godkjenningstiltak.
 • Bruke nettstedet eller materialer til ulovlige formål eller oppfordre til ulovlige eller krenkende aktiviteter.
 • Bruke, eksportere eller reeksportere materialer i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, amerikansk lovgivning om eksportkontroll.

BRUDD PÅ BRUKSVILKÅRENE

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at Citrix fra tid til annen, og etter eget skjønn, kan avslutte og blokkere din tilgang til nettstedet dersom Citrix avgjør at du har opptrådd i strid med disse vilkårene eller andre Citrix-avtaler eller -retningslinjer i forbindelse med din bruk av nettstedet.  Videre samtykker du i at brudd på vilkårene vil utgjøre ulovlige og urettmessige forretningspraksiser, som vil forårsake uopprettelig skade for Citrix som ikke kan rettes opp med et erstatningsbeløp.  Du samtykker også i at Citrix bruker rettspåbud eller andre rettsmidler som selskapet anser for å være passende eller nødvendige for de gjeldende omstendighetene.  Førnevnte rettsmidler gjelder i tillegg til andre rettsmidler Citrix kan ha.

Citrix forbeholder seg retten til å avsløre informasjon om deg som de anser for nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter eller rettsanmodninger.  I forbindelse med en eventuell granskning eller klage relatert til din bruk av nettstedet, kan Citrix formidle informasjon om deg dersom de anser det for å være nødvendig.  Citrix kan også formidle identifiserbar informasjon om deg for å ta kontakt med, identifisere eller anlegge sak mot noen som skader eller hindrer rettighetene til Citrix, deres kunder eller andre brukere av nettstedet.

LENKER TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som kontrolleres av andre parter enn Citrix. Citrix er ikke ansvarlig for, bifaller ikke eller godtar ikke ansvar for innholdet på eller bruken av disse tilkoblede nettstedene. Citrix leverer disse lenkene til deg kun som en bekvemmelighet, og inkluderingen av en lenke impliserer ikke at Citrix bifaller det lenkede nettstedet. Det er ditt ansvar å ta nødvendige forholdsregler for å sikre at tredjepartsinnholdet du bruker er fritt for virus eller andre elementer av ødeleggende natur.

BEGRENSNINGER FOR BRUK AV PROGRAMVARE

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting på dette nettstedet («programvare») er opphavsrettslig arbeid tilhørende Citrix og/eller tredjepartsleverandører. Bruk av programvaren styres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbruker som følger med eller er inkludert med programvaren («lisensavtale»). En sluttbruker samtykker i vilkårene i lisensavtalen ved å installere, kopiere eller bruke programvaren. Programvaren er tilgjengelig for nedlasting kun for bruk av sluttbrukere i henhold til lisensavtalen. Uautorisert kopiering eller reproduksjon av programvaren til en annen server eller et annet sted for videre reproduksjon eller redistribusjon er, uten begrensning av det forutgående, uttrykkelig forbudt. Eventuell reproduksjon eller redistribusjon av programvaren som ikke er i overholdelse med disse vilkårene eller lisensavtalen er uttrykkelig forbudt etter lov, og kan resultere i sivilrettslig ansvar og straffeforfølgelse. Overtredere vil bli straffeforfulgt i den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning. PROGRAMVAREN ER GARANTERT, HVIS I DET HELE TATT, KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. MED UNNTAK AV DET SOM KAN VÆRE UTTRYKKELIG GARANTERT I LISENSAVTALEN, FRASKRIVER CITRIX SEG HERVED ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER I HENHOLD TIL PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET, MED UNNTAK AV I DEN UTSTREKNING SLIKE FRASKRIVELSER ER JURIDISK UGYLDIGE.

FORKLARING PÅ BEGRENSEDE RETTIGHETER

All programvare som lastes ned fra nettstedet for eller på vegne av USA, deres organisasjoner og/eller organer («amerikanske myndigheter») gis med begrensede rettigheter. Bruk, duplisering eller formidling av amerikanske myndigheter er underlagt restriksjoner som beskrevet i underparagraf (c)(1)(ii) i bestemmelsen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252,227-7013 eller underparagrafer (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software – Restricted Rights i 48 CFR 52,227-19, som relevant. Produsenten er Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309.

INNSENDINGER

Med unntak av der det er uttrykkelig angitt på annen måte av Citrix, skal alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon eller materialer som sendes til Citrix gjennom eller i tilknytning med dette nettstedet («innsendinger») være ikke-konfidensielle og eiendommen til Citrix. Ved å gjøre slike innsendinger til Citrix, samtykker du i å overføre til Citrix, kostnadsfritt, alle globale rettigheter, tittel og interesser i opphavsretter og andre immaterielle rettigheter. Citrix skal stå fritt til å bruke og/eller formidle slike innsendinger på en ubegrenset basis for ethvert formål. Du samtykker i at du er ansvarlig for innsendingene du leverer og at du, og ikke Citrix, har det fulle ansvaret for innsendingene, inkludert deres lovgyldighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett.

FRASKRIVELSE

MED UNNTAK AV DER DET ER UTTRYKKELIG ANGITT PÅ ANNEN MÅTE AV CITRIX, LEVERES ALT MATERIALET PÅ NETTSTEDET «SOM DET ER», OG CITRIX FRASKRIVER SEG HERVED ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET, MED UNNTAK AV I DEN UTSTREKNING SLIKE FRASKRIVELSER ER JURIDISK UGYLDIGE. CITRIX GIR INGEN REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER ANGÅENDE KVALITETEN, EGNETHETEN, RIKTIGHETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN FOR NOE AV MATERIALET PÅ NETTSTEDET.

ANSVARSBEGRENSNING

CITRIX SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM SKYLDES BRUK, ENDRING, MEDVIRKNING, KOPIERING, DISTRIBUERING ELLER NEDLASTING AV MATERIALENE. IKKE I NOE TILFELLE SKAL CITRIX HA ANSVAR FOR NOEN DIREKTE SKADER, STRAFFEERSTATNING, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV VIRKSOMHET, OMSETNING, FORTJENESTE, BRUK, DATA ELLER ANDRE ØKONOMISKE FORDELER) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, KONTRAKTSMESSIG, UAKTSOMHET ELLER ANNEN SKADEVOLDENDE HANDLING, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER HANDLING PÅ GRUNN AV TILGJENGELIG INFORMASJON FRA DETTE NETTSTEDET, SELV OM CITRIX HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. DU HAR ENEANSVARET FOR Å SØRGE FOR TILSTREKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHETSKOPIERING AV DATA OG/ELLER UTSTYR SOM BRUKES I FORBINDELSE MED NETTSTEDET, OG DU SKAL IKKE INNGI KRAV MOT CITRIX FOR TAP AV DATA, OMKJØRINGSTID, UNØYAKTIG RESULTAT, ARBEIDSFORSINKELSER ELLER TAPT FORTJENESTE SOM SKYLDES BRUK AV MATERIALENE. DU SAMTYKKER I Å HOLDE CITRIX, DERES STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, AKSJONÆRER, FORGJENGERE, SUKSESSORER, ANSATTE, REPRESENTANTER, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DATTERSELSKAPER SKADESLØSE FRA, OG DU SAMTYKKER I IKKE Å ANLEGGE SØKSMÅL MOT CITRIX FOR, ALLE KRAV BASERT PÅ ELLER RELATERT TIL BRUKEN AV NETTSTEDET OG/ELLER MATERIALER.

PRESSEMELDINGER FRA CITRIX

Fremtidsrettet informasjon i Citrix-pressemeldinger på nettstedet fremlegges i overensstemmelse med Safe Harbor-bestemmelsene i avsnitt 21E i Securities Exchange Act av 1934. Investorer varsles om at informasjon i slike pressemeldinger som ikke er strengt historiske utsagn, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om nåværende eller fremtidig økonomiske resultater, ledelsens planer og mål for fremtidige operasjoner, produktplaner og prestasjoner, ledelsens vurdering av markedsfaktorer samt informasjon i forbindelse med strategien og planene til Citrix og deres strategiske partnere, som utgjør fremtidsrettet informasjon som involverer risiko og uvisshet. For en detaljert beskrivelse av risikofaktorene i forbindelse med Citrix, se risikoene som beskrives i selskapets dokumentasjon hos Securities and Exchange Commission, inkludert selskapets årsberetning, skjema 10-K og 10Q arkivert hos SEC. Citrix påtar seg ikke ansvar til å oppdatere eventuell fremtidsrettet informasjon på dette nettstedet eller i henhold til kunngjøringer som beskrives heri.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT

Nettstedet og materialet er beskyttet av lover om varemerker og produktdesign, opphavsrett samt andre lover, og kan ikke overføres, reproduseres, tilpasses, kopieres eller imiteres i sin helhet eller delvis med mindre det er uttrykkelig tillatt av Citrix.

Citrix, Citrix-logoen og andre Citrix-produktnavn som det henvises til i materialet og på nettstedet er varemerker for Citrix Systems, Inc. og/eller et av deres datterselskaper, og kan være registrert hos patentstyret i USA og andre land. Alle andre produktnavn, firmanavn, merker, logoer og symboler er varemerker for sine respektive eiere.

MERKNAD OM DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Citrix respekterer opphavsretten til andre. Citrix kan, ved passende omstendigheter og etter eget skjønn, avslutte tilgangen til brukere som krenker opphavsretten til andre.

Hvis du mener at arbeidet ditt er kopiert og tilgjengelig på nettstedet på en måte som utgjør et brudd på opphavsretten, eller at nettstedet har lenker eller andre referanser til andre nettsteder som inneholder materiale eller aktivitet som krenker din opphavsrett, kan du varsle oss ved å sende følgende informasjon til vår opphavsrettsagent i henhold til U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §512:

 1. Ditt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 2. Det opphavsrettslige arbeidet du hevder er krenket.
 3. Det angivelige krenkede materialet (inkludert URL-adressen).
 4. En meddelelse som erklærer under straffeansvar for mened at (a) du er eieren av det gjeldende opphavsrettslige arbeidet, eller at du er autorisert til å opptre på vegne av eieren, (b) du er i god tro om at bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, dens representant eller ved lov, og (c) at informasjonen i meddelelsen er nøyaktig.
 5. Din signatur (fysisk eller elektronisk).

Vår agent for varsling om påstander om brudd på opphavsrett relatert til produktene og nettstedene våre kan kontaktes på følgende måte:

 • Via post: 
  Copyright Agent
  Legal Department
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Via telefon:
  954-267-2981
 • Via faks:
  954-267-3101
 • Via e-post:
  legalip@citrix.com

TVISTELØSNING

Eventuelle søksmål i forbindelse med disse vilkårene vil styres av lovgivningen i Florida og kontrolleres av føderal lov i USA. Ingen valg av lovregler for noen jurisdiksjon vil være gjeldende.

KONTAKTINFORMASJON FOR JURIDISKE HENVENDELSER

Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, eller du ønsker å be om tillatelse til å bruke materialene, ta kontakt med Citrix' juridiske avdeling på +1 (954) 267 2981.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Med enerett.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 U.S.A.