Wettelijke kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2015

 

Welkom op de website van Citrix Systems, Inc. ('Citrix').  De volgende kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen ('Voorwaarden') gelden voor de website www.citrix.com en alle gerelateerde sites die eraan zijn gekoppeld of ernaar doorsturen, waaronder de wereldwijde sites van Citrix ('Website').  Door de Website te bezoeken, te gebruiken of er enig materiaal van te downloaden, verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden. ALS U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, VERZOEKEN WE DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Naast deze Voorwaarden geldt dat bij aanschaf van een product of dienst van Citrix, de voorwaarden, regels, richtlijnen, beleidsregels en condities die op deze aanschaf van toepassing zijn, zoals licenties en geheimhoudingsovereenkomsten, op u van toepassing zijn.  Verder zijn de volgende bepalingen en richtlijnen van toepassing op uw gebruik van de Website. Deze bepalingen en richtlijnen worden hier vermeld ter referentie:

 • Privacy
 • Richtlijnen over handelsmerken en copyright
 • Servicevoorwaarden voor de Citrix Ready Marketplace
 • Security en compliance
 • Algemene voorwaarden voor het Citrix Forum

Deze Voorwaarden kunnen op elk gewenst moment en zonder verdere kennisgeving door Citrix worden aangepast door deze publicatie bij te werken. Als u de Website na een dergelijke aanpassing blijft gebruiken, geeft u te kennen dat u de nieuwe Voorwaarden kent en accepteert.  Verder behoudt Citrix zich het recht voor om de Website op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook te wijzigen en de werking van of toegang tot de Website op te schorten, te onderbreken of te beëindigen.  Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Citrix.

ALGEMENE GEBRUIKSBEPALINGEN

Alle op deze Website verschafte content en materialen, inclusief maar niet beperkt tot, informatie, documenten, tekst, producten, logo's, graphics, foto's, geluiden, video's, handelsmerken, logo's, interfaces, muziek, software, computercode en services ('Materiaal'), is eigendom van of wordt beheerd of in licentie gegeven door Citrix of aan Citrix gelieerde organisaties of dochterondernemingen van Citrix, of door externe fabrikanten, auteurs, ontwikkelaars en leveranciers ('derde-partij aanbieders') en zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Citrix en/of zijn derde-partij aanbieders. Met uitzondering van zoals hierin vermeld, mag geen enkel Materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of overgedragen in enige vorm of op enige manier, inclusief maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, afdrukken, opname of andere middelen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Citrix. Ook is het niet toegestaan de algehele 'look and feel' van het Materiaal of de Website over te nemen in wat voor vorm of op wat voor wijze dan ook.

Behalve waar uitdrukkelijk anderszins aangegeven door Citrix, mag niets op deze Website worden opgevat om enig licentieaanbod te verlenen voor licentie of verkoop onder enige van de intellectuele eigendomsrechten van Citrix of enige derde-partij aanbieder, door afwijzing, implicatie of anderszins. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van enige van dergelijke licenties. Zie de 'Juridisch contactinformatie' onder, als u vragen hebt betreffende het verkrijgen van dergelijke licenties. Materiaal dat door derde-partij aanbieders wordt verschaft is niet onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd of geauthenticeerd geheel of gedeeltelijk door Citrix en daarom geeft Citrix geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud ervan. Geen enkel onderdeel van het Materiaal wordt door Citrix geleverd, verkocht, in licentie gegeven of geleaset, behalve dat Materiaal waarbij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het door Citrix wordt geleverd.

Citrix verleent u hierbij toestemming om bepaald Materiaal dat speciaal door Citrix ter beschikking is gesteld om van de Website te downloaden, weer te geven, te kopiëren, te distribueren en te downloaden, mits: (1) zowel de copyrightkennisgeving die hieronder wordt aangegeven als deze toestemmingskennisgeving in het Materiaal wordt weergegeven; (2) het gebruik van dergelijk Materiaal uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik is en niet wordt gekopieerd naar of wordt geplaatst op een netwerkcomputer, wordt uitgezonden via wat voor media dan ook of wordt gebruikt voor commercieel gewin; en (3) het Materiaal op geen enkele wijze wordt aangepast. Deze toestemming wordt automatisch zonder kennisgeving beëindigd als u deze Voorwaarden schendt. U verbindt zich ertoe al het gedownloade of geprinte Materiaal te vernietigen bij beëindiging.  Elk ongeautoriseerde gebruik van enig Materiaal opgenomen op deze Website kan een schending vormen van auteursrechtelijke wetgeving, wetgeving betreffende handelsmerken, wetgeving betreffende privacy en publiciteit en voorschriften en statuten betreffende communicatie.

Hierna volgt een onvolledige overzicht met activiteiten die uitdrukkelijk door Citrix worden verboden: 

 • het ongeoorloofd verkrijgen van toegang tot de Website (of een deel van de Website), tot software of diensten op de Website of systemen of netwerken die met de Website of de servers van Citrix verbonden zijn, dan wel het proberen daarvan;
 • het verkrijgen van Materiaal of eigen content van Citrix via andere wegen dan de wegen die uitdrukkelijk door Citrix mogelijk zijn gemaakt;
 • het verstoren van de functionaliteit of het gebruik van de Website voor en door anderen of het proberen daarvan;
 • het testen van de kwetsbaarheid van de Website of het ondernemen van pogingen om de security of authenticatievoorzieningen van de Website in gevaar te brengen;
 • het gebruik van de Website of Materiaal voor illegale doeleinden of het mogelijk maken van illegale of niet-conforme activiteiten;
 • het in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de exportwetten van de Verenigde Staten, gebruiken of (opnieuw) exporteren van Materiaal.

SCHENDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze Website te gebruiken stemt u ermee in dat Citrix uw toegang tot de Website op elk gewenst moment en naar eigen oordeel kan beëindigen en blokkeren, als Citrix vaststelt dat u deze Voorwaarden of andere overeenkomsten met of richtlijnen van Citrix die met uw gebruik van de Website verband houden, niet naleeft.  Voorts stemt u ermee in dat uw schending van de Voorwaarden een illegale en oneerlijke praktijk is, die Citrix onherstelbare schade berokkent waarvoor een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn.  Verder stemt u ermee in dat Citrix gerechtelijke maatregelen of een billijke vergoeding kan laten opleggen zoals maar passend of nodig wordt geacht in de desbetreffende omstandigheden.  De hiervoor genoemde verhaalsmogelijkheden komen boven op alle overige verhaalsmogelijkheden die Citrix maar kan hebben.

Citrix behoudt zich het recht voor om informatie over u bekend te maken als dit nodig wordt geacht om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of verzoeken van de rechtbank.  Bij een onderzoek naar of klacht in verband met uw gebruik van de Website kan Citrix informatie over u bekendmaken, als een dergelijke actie noodzakelijk wordt geacht.  Citrix kan ook informatie die u kan identificeren bekendmaken om contact te kunnen opnemen met iemand die de rechten van Citrix, zijn klanten of andere gebruikers van de Website schendt of om een dergelijke persoon te kunnen identificeren of om maatregelen te kunnen treffen tegen een dergelijke persoon.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen dan Citrix. Citrix is niet verantwoordelijk voor en ondersteunt niet en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de content of het gebruik van deze websites van derden. Citrix verschaft deze links uitsluitend voor uw gemak, en de inclusie van enige link impliceert geen enkele goedkeuring door Citrix van de gelinkte website. Het is uw verantwoordelijkheid voorzorgsmaatregelen te nemen om te zorgen dat wat voor content van derden u ook gebruikt, vrij is van virussen of andere items van destructieve aard.

SOFTWAREGEBRUIKSBEPERKINGEN

Alle software die beschikbaar is gesteld om van de Website te downloaden ('Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Citrix en/of van derde-partij aanbieders. Het gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst die bijgeleverd is bij of is opgenomen in de Software ('Licentieovereenkomst'). Een eindgebruiker stemt in met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst door de Software te installeren, kopiëren of gebruiken. De Software is uitsluitend beschikbaar gesteld voor downloaden voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentieovereenkomst. Zonder het voorgaande te beperken, is het ongeoorloofd kopiëren of reproduceren van de Software naar enige andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden. Elke reproductie of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of de Licentieovereenkomst is uitdrukkelijk bij wet verboden, en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen in de maximaal mogelijke mate worden vervolgd. DE SOFTWARE WORDT ALLEEN GEGARANDEERD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE INDIEN UITDRUKKELIJK WORDT GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST CITRIX HIERBIJ ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN OMSTANDIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE VERKLARINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN OMSTANDIGHEDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID AF, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE AFWIJZINGEN VAN RECHTSWEGE VOOR ONGELDIG WORDEN GEHOUDEN.

BEPERKTE RECHTEN

Alle software die wordt gedownload van de Website voor of namens de Verenigde Staten van Amerika of instanties en/of instrumenten van de Verenigde Staten van Amerika ('Amerikaanse overheid'), wordt geleverd met beperkte rechten. Het gebruik, duplicatie of bekend maken door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan beperkingen, zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software bij DFARS 252,227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software — Restricted Rights bij 48 CFR 52,227-19, zoals van toepassing. De fabrikant is Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309.

INDIENINGEN

Behalve daar waar uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld door Citrix, worden alle opmerkingen, feedback, informatie of materiaal ingediend bij Citrix via of in verband met deze Website ('Indieningen') beschouwd als niet vertrouwelijk en eigendom van Citrix. Door dergelijke Indieningen te verschaffen aan Citrix, stemt u ermee in aan Citrix toe te kennen, zonder enige kosten, alle wereldwijde rechten, eigendom en belangen in copyrights en andere intellectueel eigendomsrechten van de Indieningen. Citrix zal vrij zijn dergelijke Indieningen te gebruiken en/of verspreiden op een onbeperkte basis voor elk doel. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de Indieningen die u verschaft en dat u, niet Citrix, de volledige verantwoordelijkheid hebt voor de Indieningen, inclusief de wettelijkheid ervan, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en copyright.

VERKLARING VAN AFSTAND

BEHALVE DAAR WAAR UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD DOOR CITRIX, WORDT HET MATERIAAL OP DE WEBSITE GELEVERD 'ZOALS DEZE IS' EN CITRIX WIJST HIERBIJ ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID AF, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE VERKLARINGEN VAN AFSTAND VAN RECHTSWEGE VOOR ONGELDIG WORDEN GEHOUDEN. CITRIX GEEFT GEEN VERKLARINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, WAARHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET OP DE WEBSITE OPGENOMEN MATERIAAL.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CITRIX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN, WIJZIGEN VAN, BIJDRAGEN AAN, KOPIËREN VAN, DISTRIBUEREN OF DOWNLOADEN VAN HET MATERIAAL. IN GEEN GEVAL IS CITRIX AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN KLANTEN, INKOMSTEN, WINST, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER ECONOMISCH VOORDEEL), HOE HET DAN OOK ONTSTAAT, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE HANDELING, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN INFORMATIE OF MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE, ZELFS ALS CITRIX EERDER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ALLEEN BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR EEN ADEQUATE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR GEBRUIKT IN VERBAND MET DE WEBSITE EN U DIENT GEEN CLAIM IN BIJ CITRIX VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, HERHALINGSTIJD, ONJUISTE UITVOER, WERKVERTRAGINGEN OF WINSTDERVING TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL. U STEMT ERMEE IN CITRIX EN ZIJN MANAGERS, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS, VOORGANGERS, OPVOLGERS, MEDEWERKERS, AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN TE VRIJWAREN VAN, EN U KOMT OVEREEN CITRIX NIET TE VERVOLGEN VOOR ENIGE AANSPRAAK GEBASEERD OP OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

PERSBERICHTEN VAN CITRIX

Toekomstgerichte verklaringen in persberichten van Citrix op deze Website worden gedaan in overeenstemming met de safe harbor-bepalingen van Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Investeerders worden gewaarschuwd dat verklaringen in dergelijke persberichten niet strikte historisch verklaringen zijn, inclusief, zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de huidige of toekomstige financiële performance, plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige activiteiten, productplannen en performance, de beoordeling van het management van marktfactoren, maar ook verklaringen betreffende de strategie en plannen van Citrix en haar strategische partners, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden inhouden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren in verband met Citrix, verwijzen wij u naar de risico's zoals beschreven in de deponeringen van de organisatie bij de Securities and Exchange Commission, inclusief het jaarrapport van de organisatie, Form 10-K en 10Q zoals gedeponeerd bij de SEC. Citrix aanvaardt geen verplichting tot het bijwerken van toekomstgerichte informatie op deze Website of met betrekking tot de hierin beschreven aankondiging.

KENNISGEVINGEN BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Website en het Materiaal zijn beschermd door de eigen bedrijfsstijl, handelsmerken, auteursrechten en andere wetten en mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd of geïmiteerd, tenzij uitdrukkelijk door Citrix toegestaan in deze tekst.

Citrix, het Citrix-logo en andere productnamen van Citrix die in het Materiaal en op de Website worden genoemd zijn handelsmerken van Citrix Systems, Inc. en/of een of meer van zijn dochterondernemingen, die in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd kunnen zijn. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo's en symbolen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

KENNISGEVING DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Citrix respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Citrix mag, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de toegang van gebruikers beëindigen, die inbreuk maken op de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op de Website op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, of dat de Website links of andere verwijzingen bevat naar een andere online-locatie die materiaal of activiteiten bevat die uw auteursrecht schendt of schenden, dan kunt u ons op de hoogte brengen door onze copyrightagent de informatie te verstrekken die de U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. §512 vereist, te weten:

 1. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 2. het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u getroffen is;
 3. het materiaal waarmee waarmee volgens u inbreuk wordt gepleegd (inclusief URL);
 4. een officiële verklaring waarmee u aangeeft (a) dat u eigenaar bent van het desbetreffende auteursrechtelijk beschermde materiaal of dat u het recht hebt om de eigenaar te vertegenwoordigen, (b) dat u naar eer en geweten van mening bent dat het gebruik niet is toegestaan door de rechthebbende, zijn agent of de wet, en (c) dat de informatie in uw verklaring correct is;
 5. uw handtekening (fysiek of elektronisch).

Onze agent voor kennisgeving van klachten betreffende schending van auteursrechten met betrekking tot onze producten of onze Website kan als volgt worden bereikt:

 • Per post: 
  Copyright Agent
  Legal Department
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Per telefoon:
  954-267-2981
 • Per fax:
  954-267-3101
 • Per e-mail:
  legalip@citrix.com

GESCHILLEN

Elke actie in verband met deze Voorwaarden valt onder de wetgeving van Florida en bepalende Amerikaanse federale wetgeving. Er is geen keuze uit de juridische reglementen van andere rechtsgebieden.

JURIDISCHE CONTACTINFORMATIE

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, of als u toestemming wilt aanvragen om enig Materiaal te gebruiken, neem dan contact op met de Citrix Legal Department op +1 (954) 267 2981.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 Verenigde Staten