Oct

222015

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał

W trzecim kwartale br Citrix notuje przychód w wysokości 813 milionów dolarów, co daje wzrost na poziomie 7 procent rok do roku.Ponadto powołuje pana Roberta Calderoni na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego i prezesa firmy.

SANTA CLARA, Kalifornia — 22 października 2015 — Citrix Systems, Inc. przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 roku.

Wyniki finansowe.

W trzecim kwartale 2015 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 813 milionów USD, co stanowi wzrost o 7 procent w stosunku do 759 milionów USD, uzyskanych w trzecim kwartale 2014 roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za trzeci kwartał 2015 roku wyniósł 56 milionów USD lub 0,35 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 48 milionów USD lub 0,29 USD na akcję rozwodnioną w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki liczone zgodnie z GAAP obejmują odpisy w wysokości około 65 milionów USD, związane z niektórymi wartościami niematerialnymi i prawnymi z nabycia firmy ByteMobile, które są zawarte w amortyzacji powiązanego produktu, a także koszty restrukturyzacji w wysokości 14 milionów USD z tytułu odpraw i zamknięcia poszczególnych obiektów w ramach programu resturkturyzacyjnego przeprowadzonego w 2015 roku. Z kolei wyniki GAAP w trzecim kwartale 2014 roku zawierają opłatę w wysokości około 21 milionów USD związaną z pozwem patentowym, a także opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 3 milionów USD na koszty odpraw wynikające z programu restruktyryzacyjnego w 2014 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto liczony bez zachowania zasad GAAP za trzeci kwartał br roku wyniósł 168 miionów USD lub 1,04 USD na akcję rozwodnioną w porównaniu do 125 milionów USD lub 0,75 USD na akcję rozwodnioną za trzeci kwartał ub roku. Zarówno zysk netto za trzeci kwartał 2015 jak i 2014 roku nie obejmuje skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach. Nie zawiera również opłat związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz opłat z tytułu programów restrukturyzacyjnych i konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto niezgodny z GAAP za 2014 rok nie obejmuje również opłat wynikających z pozwu patentowego oraz jego skutków podatkowych.

“Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie uzyskaliśmy w trzecim kwartale br.” - powiedział Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny Citrix. - „Odzwierciedlają one korzyści, które są wynikiem działań podejmowanych od początku roku, mających na celu zarówno poprawę naszej marży operacyjnej oraz integrację naszych strategicznych produktów.”

Najważniejsze informacje finansowe za trzeci kwartał 2015

W porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 procent;
 • Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 15 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania wzrosły o 6 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług serwisowych (w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje) spadły o 13 procent;
 • Z wyłączeniem usług SaaS, przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 2 procent, w Ameryce wzrosły o 9 procent, w regionie Pacyfiku spadły o 3 procent;
 • Przychody odroczone wyniosły 1,5 miliarda USD, co stanowi wzrost o 7 procent w porównaniu
  do 1,4 miliarda USD z trzeciego kwartału 2014;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 260 milionów USD w porównaniu do 164 milionów USD w analogicznm okresie ubiegłego roku;
 • Marża brutto, liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 82 procent, bez zachowania zasad GAAP 85 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, związanych z produktem oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna, liczona zgodnie z GAAP była na poziomie 8 procent, liczona bez zachowania zasad GAAP 26 procent, z wyłaczeniem skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów wynagrodzeń w akcjach oraz kosztów programów restrukturyzacyjnych.
 • Firma odkupiła 3,9 miliona akcji po średniej cenie 71,76 USD.

Perspektywy finansowe na pełny 2015 rok

 • Przychody netto są przewidziane na poziomie od 3,24 do 3,25 miliarda USD;
 • Rozwodniony zysk na akcję, liczony zgodnie z zasadami GAAP jest przewidziany na poziomie od 1,83 do 2,05 USD. Liczony bez zachowania zasad GAAP ma wynieść od 3,85 do 3,90 USD, z wyłączeniem 0,92 USD na koszty wynagrodzeń w akcjach, 1,13 USD na amortyzację nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,20 USD na amortyzację dyskonta wierzytelności, 0,41 USD na opłaty restukturyzacyjne, 0,01 USD na korzyści z pozwów patentowych oraz od 0,58 do 0,85 USD na koszty podatkowe tych pozycji. Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się znacznie różnić.

Powołanie Pana Roberta Calderoni na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego i prezesa firmy.

Citrix jednogłośnie i ze skutkiem natychmiastowym powołał członka zarządu pana Roberta Calderoni na stanowisko tymczasowego prezesa i dyrektora generalnego Citrix. Pan Calderoni będzie nadal pełnił rolę prezesa wykonawczego Rady Dyrektorów Citrix. Mark Templeton, prezes i dyrektor generalny będzie pełnił rolę doradczą do końca roku. 

Perspektywy biznesowe na 2016 rok

Citrix poinformował również, że zamierza przedstawić wyniki trwającego audytu operacyjnego i strategicznego oraz perspektywy biznesowe na 2016 rok w połowie listopada tego roku.

Pełne wyniki finansowe w j. angielskim oraz informację o zmianach personalnych można znaleźć na:

# # #

Informacje o firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) jest firmą umożliwiającą efektywniejszą pracę organizacji i ludzi dzięki transformacji organizacji do miejsca pracy zdefiniowanego przez oprogramowanie, łącząc technologię wirtualizacji, zarządzanie mobilnością, łączność sieciową i rozwiązania SaaS. Produkty Citrix zwiększają biznesową mobilność oferując bezpieczne obszary robocze, które umożliwiają pracownikom stały dostęp do aplikacji, desktopów, danych oraz wzajemną komunikację na dowolnym urządzeniu, poprzez dowolną sieć czy chmurę. W 2014 roku przychody firmy wyniosły 3,14 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl