Feb

22018

Citrix przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2017 rok

Kwartalne przychody na poziomie 778 mln USD - 6 procent wzrostu w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. W czwartym kwartale odkupiono również około 7 milionów akcji firmy.

FORT LAUDERDALE, Floryda - 2 luty 2018 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2017 rok.

Wyniki finansowe

W czwartym kwartale 2017 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 778 milionów USD, co stanowi 6 procent wzrostu w porównaniu do 735 milionów USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Przychody firmy w skali całego 2017 roku wyniosły 2,82 miliarda USD, w porównaniu do 2,74 miliarda USD w 2016 roku, co stanowi wzrost o 3 procent.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Strata netto za czwarty kwartał 2017 roku wyniosła 284 milionów USD lub 1,93 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do zysku netto w wysokości 179 milionów USD lub 1,13 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Przychody netto (straty) za czwarty kwartał 2017 i 2016 roku obejmują odpisy restrukturyzacyjne odpowiednio w wysokości 54 milionów USD i 6 milionów USD za koszty odpraw i koszty zamknięcia obiektów. Straty netto za czwarty kwartał 2017 obejmują opłaty wynikające z ustawy o obniżkach podatków i kosztów miejsc pracy uchwalonej w grudniu 2017 r. związane z podatkiem przejściowym od zakumulowanych zagranicznych zysków oraz przeszacowaniem naszych aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA w wyniku zmniejszenia stawki podatku federalnego USA z 35% do 21%. Około 364 mln USD zostało zarejestrowane z tytułu podatku przejściowego od dochodów z zagranicy, a około 65 milionów USD w związku z przeszacowaniem amerykańskich aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Tym samym łączne koszty wyniosły 429 milionów USD. Skutki reformy podatkowej w USA mogą różnić się od szacunków, a same opłaty mogą zostać odpowiednio skorygowane w trakcie 2018 r.

W skali całego 2017 roku Citrix odnotował dochód netto na poziomie 22 milionów USD lub 0,14 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 470 milionów USD lub 2,99 USD na rozwodnioną akcję w 2016 roku. Roczny dochód netto za 2017 i 2016 rok obejmuje koszty restrukturyzacji w wysokości odpowiednio 72 milionów USD kosztów odpraw i 67 milionów USD kosztów zamknięcia obiektów. Ponadto dochody netto za 2017 rok obejmują również 429 mln USD opłat za szacowany wpływ wprowadzenia ustawy podatkowej o obniżkach podatków i kosztów miejsc pracy w grudniu 2017 r. związanych podatkiem przejściowym od skumulowanych zagranicznych zysków i przeszacowaniem naszych aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Dochód netto za czwarty kwartał 2017 roku wyniósł 248 milionów USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 218 milionów USD lub 1,38 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2016 roku. Dochody netto za czwarty kwartał 2017 i 2016 roku nie obejmują kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz kosztów związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi i efektów podatkowych związanych z tymi pozycjami. Dochód netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP za czwarty kwartał 2017 roku nie obejmuje również kosztów podatkowych, związanych z wydzieleniem działalności GoTo oraz prognozowanych opłat wynikających z ustawy o obniżkach podatków i kosztów miejsc pracy uchwalonej w grudniu 2017 r. związanych z podatkiem przejściowym od zakumulowanych zagranicznych zysków oraz przeszacowaniem naszych aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA.

Dochód netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP za czwarty kwartał 2016 roku nie obejmuje również kosztów wydzielenia i efektów podatkowych związanych z tymi pozycjami. Dochód netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP za czwarty kwartał 2017 roku nie obejmuje również anty-rozwodnieniowego wpływu zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

Dochód netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP za 2017 rok wyniósł 744 min USD lub 4,85 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 700 mln USD lub 4,45 USD na rozwodnioną akcję w 2016 roku. Dochód netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP za 2017 i 2016 rok nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz kosztów związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi i efektów podatkowych związanych z tymi pozycjami.

Dochód netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP za 2017 rok nie obejmuje również kosztów podatkowych, związanych z wydzieleniem działalności GoTo oraz prognozowanych opłat wynikających z ustawy o obniżkach podatków i kosztów miejsc pracy uchwalonej w grudniu 2017 r. związanych z podatkiem przejściowym od zakumulowanych zagranicznych zysków oraz przeszacowaniem naszych aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA. Nie obejmuje również anty-rozwodnieniowego wpływu zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

Podsumowanie wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 r.
W porównaniu do wyników z czwartego kwartału 2016 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 3 procent;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 38 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 4 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje wzrosły o 13 procent;
 • Przychody netto w Ameryce wzrosły o 8 procent, w regionie EMEA o 1 procent, a w regionie Pacyfiku o 10 procent;
 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 12 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 1,9 mld USD na dzień 31 grudnia 2017 roku w porównaniu z 1,7 mld USD na dzień 31 grudnia 2016 roku, co oznacza wzrost o 11 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 254 mln USD za czwarty kwartał 2017 roku w porównaniu z 208 mln USD za czarty kwartał 2016 roku.
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 84 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 88 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 24 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 40 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.
 • Firma odkupiła około 7,1 mln akcji w ramach przyspieszonego programu wykupu. Na koniec grudnia 2017 r. firma posiadała 1,4 mld USD w ramach zezwolenia na bieżący odkup akcji.

Wyniki finansowe za pełny 2017 rok
W porównaniu do wyników za 2016 rok:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 3 procent;
 • Przychody z oprogramowania SaaS wzrosły o 31 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji, wsparcia technicznego i utrzymania wzrosły o 5 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług serwisowych w skład, których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje nie uległy zmianie;
 • Przychody netto w Ameryce i w regionie EMEA wzrosły o 3 procent, a w regionie Pacyfiku wzrosły o 7 procent;
 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 11 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 964 mln USD, w porównaniu 947 mln USD w roku ubiegłym;
 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 84 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 87 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 20 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 32 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji.
 • Firma odkupiła 15,5 mln akcji po średniej cenie 81,01 USD.

Perspektywy finansowe na 2018 rok
Firma oczekuje następujących wyników w 2018 roku, który zakończy się 31 grudnia (z wyłączeniem wprowadzenia standardu naliczania przychodów ASC 606):

 • Przychód netto ma wynieść od 2,86 do 2,88 mld USD
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 3,18 do 3,33 USD.
 • Zysk a rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 4,80 do 4,90 USD z wyłączeniem: 1,39 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,38 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,24 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,10 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,39-0,64 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających i nie obejmuje żadnych dodatkowych skutków związanych z reformą podatkową w USA, których nie można łatwo wyliczyć.

Perspektywy finansowe na pierwszy kwartał 2018 roku
Firma oczekuje następujących wyników w pierwszym kwartale 2018 roku, który zakończy się 31 Marca (z wyłączeniem wprowadzenia standardu naliczania przychodów ASC 606):

 • Przychód netto ma wynieść od 670 do 680 mln USD
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 0,69 do 0,71 USD.
 • Zysk a rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 1,03 do 1,06 USD z wyłączeniem: 0,28 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,09 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,06 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,03 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,09-0,14 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji. Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z metodologią GAAP zakłada anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów zabezpieczających i nie obejmuje żadnych dodatkowych skutków związanych z reformą podatkową w USA, których nie można łatwo wyliczyć.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji. Pomagamy klientom tworzyć środowisko pracy przyszłości, zapewniając wszechstronną, bezpieczną cyfrową przestrzeń pracy, która łączy w sobie aplikacje, dane i usługi potrzebne do uzyskania przez ludzi odpowiedniej produktywności. Upraszczamy również zdolność działów IT do adaptacji i zarządzania złożonym środowiskami chmurowymi. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach, w tym przez 99 procent firm znajdujących się na liście Fortune 100 i przez 98 procent firm z listy Fortune 500. Więcej na stronie www.citrix.com.pl

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.