Lakitekniset ilmoitukset ja käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2015

 

Tervetuloa Citrix Systems, Inc:n (”Citrix”) sivustolle.  Seuraavat ilmoitukset ja ehdot (”ehdot”) koskevat fi.citrix.com-sivustoa ja kaikkia siihen linkkien kautta liittyviä tai sille uudelleenohjaavia sivustoja, mukaan lukien kaikki maailmanlaajuiset Citrix-sivustot (näistä käytetään yhteisnimitystä ”sivusto”).  Kun avaat, käytät tai lataat mitä tahansa tämän sivuston sisältöä, sitoudut samalla noudattamaan näitä ehtoja. ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA, JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA.

Kun ostat minkä tahansa yrityksen Citrix tuotteen tai palvelun, sinua sitovat näiden ehtojen lisäksi kyseiseen ostokseen sovellettavat ehdot, säännöt, ohjeet ja käytännöt, mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeus- ja vaitiolosopimukset.  Lisäksi sivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käytäntöjä ja ohjeita, jotka sisällytetään tähän viitteinä:

 • Yksityisyys
 • Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat ohjeet
 • Citrix Ready-markkinapaikan palveluehdot
 • Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus
 • Citrix-foorumin käyttöehdot

Citrix voi milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta muuttaa näitä ehtoja tai tarkistaa ne päivittämällä tätä julkaisua. Jos jatkat sivuston käyttöä kyseisten päivitysten tai tarkistusten jälkeen, ilmaiset samalla suostuvasi uusiin ehtoihin ja hyväksyväsi ne.  Lisäksi Citrix pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja mistä tahansa syystä muokata sivustoa ja perua, keskeyttää tai päättää sivuston käytön tai toiminnan.  Citrix pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti tässä mainita.

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Kaiken tällä sivustolla julkaistun sisällön ja materiaalit – mukaan lukien rajoituksetta tiedot, asiakirjat, teksti, tuotteet, logot, grafiikka, valokuvat, äänet, kuvat, videot, tuotemerkit, käyttöliittymät, musiikki, ohjelmistot, ohjelmointikoodi ja palvelut (näistä käytetään yhteisnimitystä ”materiaalit”) – omistaa ja niitä hallinnoi Citrix tai ne ovat sen lisensoimia tai lisensoituja sille, sen konserni- tai tytäryhtiöille tai sen käyttämille ulkopuolisille valmistajille, kirjoittajille, kehittäjille ja toimittajille (näistä käytetään yhteisnimitystä ”ulkopuoliset toimittajat”), ja Citrix ja/tai sen käyttämät ulkopuoliset toimittajat omistavat kyseisten materiaalien tekijänoikeudet. Mitään materiaaleja ei saa näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kopioida, toistaa, levittää, julkaista uudelleen, ladata, esittää, lähettää tai välittää missään muodossa tai millään tavoin – mukaan lukien rajoituksetta sähköiset ja mekaaniset välineet, valokopiointi, tallennus ja muut keinot – jollei Citrix myönnä tähän etukäteen kirjallista lupaa. Myöskään materiaalien tai sivuston yleistä ulkoasua ei saa kopioida missään muodossa tai millään tavoin.

Jollei Citrix nimenomaisesti muuta mainitse, mitään tämän sivuston sisällöstä ei voida tulkita Citrixin tai kolmannen osapuolen tarjoajien immateriaalioikeuksilla suojattujen käyttöoikeuksien tarjoamiseksi tai myymiseksi oikeuksien rajoituksella, implisiittisesti tai muulla tavalla. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu tällaisten käyttöoikeuksien hankinnasta. Katso lisätietoja alta kohdasta Yhteystiedot oikeudellisissa asioissa, jos sinulla on kysyttävää tällaisten käyttöoikeuksien hankinnasta. Citrix ei tarkista, testaa, sertifioi tai todenna erikseen kolmansien osapuolten tarjoajien tarjoamaa sisältöä kokonaan tai osittain, joten Citrix ei anna mitään tällaista sisältöä koskevia takuita. Citrix ei tarjoa, myy, lisensoi eikä vuokraa mitään materiaaleja, lukuun ottamatta sellaisia materiaaleja, jotka Citrix erikseen ilmoittaa tarjoavansa.

Citrix myöntää käyttäjälle oikeuden näyttää, kopioida, levittää ja ladata sellaisia materiaaleja, jotka Citrix on erikseen tuonut saataville ladattaviksi sivuston kautta – edellyttäen, että (1) materiaaleissa näytetään sekä alla esitetty tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus, (2) materiaaleja käytetään ainoastaan tiedottavassa mielessä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, eikä niitä kopioida tai julkaista missään verkkoon liitetyssä tietokoneessa, lähetetä tiedotusvälineissä, käytetä taloudellisen edun saamiseen tai (3) muokata millään tavoin. Tämän luvan voimassaolo päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näistä ehdoista. Käyttäjän tulee voimassaolon päättyessä hävittää kaikki ladatut tai tulostetut materiaalit.  Sivuston sisällön luvaton käyttö voi olla tekijänoikeuslakien, tavaramerkkilakien, yksityisyys- ja julkisuuslakien sekä tietoliikennemääräysten ja -asetusten vastaista.

Citrix kieltää erikseen seuraavassa, ei kaikenkattavassa luettelossa mainitut toimet: 

 • Sivuston (tai minkä tahansa sen osan) tai sillä julkaistujen ohjelmistojen tai palvelujen tai siihen tai yrityksen Citrix palvelimiin kytkettyjen järjestelmien ja verkkojen luvaton käyttö tai sen yrittäminen.
 • Minkä tahansa materiaalin tai yrityksen Citrix omistusoikeudellisen sisällön hankkiminen tai hankkimisyritys sivuston kautta, jollei Citrix ole erikseen tuonut kyseistä materiaalia tai sisältöä saataville.
 • Sivuston toiminnan tai sen käytön häiritseminen tai häirintäyritykset.
 • Sivuston haavoittuvuuden arviointi tai testaaminen tai sen tietoturvan tai todennustapojen murtamisyritykset.
 • Sivuston tai materiaalien käyttö mihin tahansa laittomiin tarkoituksiin sekä laittomien tai oikeuksia loukkaavien toimenpiteiden pyytäminen.
 • Sellainen materiaalien käyttö, vienti toiseen maahan tai edelleenvienti muihin maihin, joka rikkoo sovellettavia lakeja tai säännöksiä, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientilaki.

KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMINEN

Kun käytät tätä sivustoa, suostut samalla siihen, että Citrix voi milloin tahansa ja täysin oman harkintansa mukaisesti päättää tai estää sivuston käytön, jos Citrix katsoo, että olet rikkonut näitä ehtoja tai mitä tahansa muita sellaisia yrityksen Citrix sopimuksia tai ohjeita, jotka saattavat liittyä sivuston käyttöön.  Hyväksyt myös sen, että jos rikot ehtoja, tämä katsotaan laittomaksi toiminnaksi ja epärehelliseksi liiketoiminnaksi, joka aiheuttaa yritykselle Citrix sellaista vahinkoa, jota ei voi korvata yksinomaan rahallisesti.  Lisäksi suostut siihen, että Citrix voi kyseisessä tilanteessa hakea mitä tahansa tarpeelliseksi tai välttämättömäksi katsomaansa kieltotuomiota tai korvausta.  Edellä mainitut oikeussuojakeinot täydentävät yritykselle Citrix mahdollisesti kuuluvia muita oikeussuojakeinoja.

Citrix pidättää itsellään oikeuden paljastaa käyttäjää koskevia tietoja, jos se katsoo, että tämä on välttämätöntä sovellettavien lakien ja sääntöjen noudattamiseksi tai lain nojalla tehtyihin pyyntöihin vastaamiseksi.  Jos sivuston käytöstä tehdään käyttäjää koskeva valitus tai tutkimus, Citrix voi paljastaa käyttäjää koskevia tietoja, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.  Citrix voi lisäksi paljastaa sellaisia tietoja, joista käyttäjä voidaan tunnistaa, jotta se voisi ottaa yhteyttä, tunnistaa tai ryhtyä toimenpiteisiin sellaisia tahoja vastaan, jotka loukkaavat tai häiritsevät yrityksen Citrix, sen asiakkaiden tai muiden sivuston käyttäjien oikeuksia.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Tällä sivustolla voi olla linkkejä sivustoille, joita hallitsevat muut kuin Citrix. Citrix ei vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai käytöstä, tue tällaista sisältöä tai sen käyttöä eikä ota siitä vastuuta. Citrix tarjoaa linkit vain käyttäjän avuksi, eikä linkin esiintyminen sivustolla tarkoita, että Citrix tukee linkitettyä sivustoa. On käyttäjän omalla vastuulla varmistaa riittävin toimenpitein, ettei hänen käyttämässään ulkopuolisten osapuolten toimittamassa sisällössä ole viruksia tai muita haitallisia kohteita.

OHJELMISTON KÄYTÖN RAJOITUKSET

Kaikkien sivustolta mahdollisesti ladattavissa olevien ohjelmistojen (”ohjelmistot”) tekijänoikeudet omistaa Citrix ja/tai jokin ulkopuolinen toimittaja. Ohjelmiston käyttöön sovelletaan ohjelmiston mukana toimitettavan tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (”käyttöoikeussopimus”) ehtoja. Loppukäyttäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen ehdot asentamalla ohjelmiston tai kopioimalla tai käyttämällä sitä. Ohjelmisto on loppukäyttäjien ladattavissa vain käyttöoikeussopimuksen mukaista käyttöä varten. Edellä mainittua rajoittamatta ohjelmiston luvaton kopiointi tai jäljentäminen toiselle palvelimelle tai johonkin muuhun paikkaan myöhempää toistamista tai uudelleenjakelua varten on ehdottomasti kielletty. Ohjelmiston muu kuin näiden ehtojen tai käyttöoikeussopimuksen mukainen toistaminen tai uudelleenjakelu on erikseen kielletty lailla, ja siitä voi seurata ankaria siviili- ja rikosoikeudellisia rangaistuksia. Tähän syyllistyneet asetetaan syytteeseen suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. OHJELMISTON TAKUU, JOS SELLAINEN ON, ON ESITETTY KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA. LUKUUN OTTAMATTA SITÄ, MITÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI TAATAAN, CITRIX KIELTÄYTYY KAIKISTA OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ SUORISTA JA EPÄSUORISTA ESITYKSISTÄ, TAKUISTA, VAKUUTUKSISTA JA EHDOISTA MUKAAN LUETTUINA EPÄSUORAT ESITYKSET, TAKUUT, VAKUUTUKSET JA EHDOT MARKKINOITAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA PAITSI SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN TÄLLAISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET KATSOTAAN JURIDISESTI PÄTEMÄTTÖMIKSI.

RAJOITETUT OIKEUDET

Mikä tahansa Yhdysvaltojen tai sen virastojen ja/tai laitosten puolesta (”Yhdysvaltain hallitus”) sivustolta ladattu ohjelmisto toimitetaan rajoitetuin oikeuksin. Yhdysvaltain hallituksen harjoittamaa käyttöä, jäljennystä ja paljastamista koskevat rajoitukset on kuvattu Rights in Technical Data and Computer Software -lausekkeen kohdassa (c)(1)(ii), DFARS 252,227-7013- tai Commercial Computer Software — Restricted Rights -lausekkeen kohdissa (c)(1) ja (2), 48 CFR 52,227-19. Valmistaja on Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309.

LÄHETETTY SISÄLTÖ

Jollei Citrix muuta erikseen ilmoita, kaikki yritykselle Citrix sivustolla tai sen kautta lähetetyt kommentit, palaute, tiedot ja materiaalit (”lähetetty sisältö”) katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja niiden omistaja on Citrix. Lähettämällä sisältöä Citrixille käyttäjä suostuu luovuttamaan Citrixille veloituksetta maailmanlaajuisesti kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit tekijänoikeuksiin ja muihin lähetettyyn sisältöön liittyviin immateriaalioikeuksiin. Citrix voi käyttää ja/tai levittää lähetettyä sisältöä rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjä itse eikä Citrix on täysin vastuussa toimittamastaan lähetetystä sisällöstä mukaan lukien niiden lainmukaisuuden, luotettavuuden, asianmukaisuuden, alkuperäisyyden ja tekijänoikeuksien osalta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

JOLLEI CITRIX NIMENOMAISESTI MUUTA MAINITSE, SIVUSTON SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENAAN KUTEN SE ON JA CITRIX KIELTÄYTYY KAIKISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA ESITYKSISTÄ, TAKUISTA, VAKUUTUKSISTA JA EHDOISTA MUKAAN LUETTUINA EPÄSUORAT VAKUUTUKSET JA EHDOT MARKKINOITAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, PAITSI SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN TÄLLAISET VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET KATSOTAAN JURIDISESTI PÄTEMÄTTÖMIKSI. CITRIX EI ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ, TAKUITA, VAKUUTUKSIA TAI EHTOJA SIVUSTOLLA ESIINTYVÄN SISÄLLÖN LAADUSTA, SOPIVUUDESTA, TOTUUDENMUKAISUUDESTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ TAI KATTAVUUDESTA.

VASTUUNRAJOITUS

CITRIX EI OTA VASTUUTA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, MUOKKAAMISESTA, TEKEMISESTÄ, KOPIOIMISESTA, LEVITTÄMISESTÄ TAI LATAAMISESTA. CITRIX EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, RANGAISTUSLUONTOISISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, TUOTTOJEN, VOITTOJEN, KÄYTETTÄVYYDEN, TIETOJEN TAI MUUN TALOUDELLISEN EDUN MENETYKSET), RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE SOPIMUKSESTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ TAI RIKKOMUKSISTA TAI SIVUSTOLLA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN TAI MATERIAALIN KÄYTÖSTÄ TAI ESITTÄMISESTÄ, VAIKKA CITRIXILLE OLISIKIN ILMOITETTU ETUKÄTEEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA SIVUSTON YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVIEN TIETOJEN JA/TAI VÄLINEIDEN RIITTÄVÄSTÄ SUOJAUKSESTA JA VARMUUSKOPIOINNISTA, EIKÄ KÄYTTÄJÄ VOI ESITTÄÄ CITRIXIÄ KOHTAAN KANTEITA SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA TIETOJEN TAI TYÖAJAN MENETYKSESTÄ, PAIKKANSAPITÄMÄTTÖMISTÄ TULOKSISTA, TYÖN VIIVÄSTYMISESTÄ TAI TUOTON MENETYKSESTÄ. SUOSTUT SUOJAAMAAN CITRIXIÄ, SEN VIRKAILIJOITA, JOHTAJIA, OSAKKEENOMISTAJIA, EDELTÄJIÄ, EDUNSAAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ, EDUSTAJIA SEKÄ KONSERNI- JA TYTÄRYHTIÖITÄ, JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ ET HAASTA CITRIXIÄ OIKEUTEEN MINKÄÄN SELLAISTEN VAATIMUSTEN YHTEYDESSÄ, JOTKA PERUSTUVAT TAI LIITTYVÄT SIVUSTON JA/TAI MATERIAALIEN KÄYTTÖÖN.

CITRIXIN LEHDISTÖTIEDOTTEET

Tällä sivustolla esitettävissä Citrixin lehdistötiedotteissa annetaan tulevaa kehitystä ennakoivia lausuntoja Yhdysvaltain vuoden 1934 Securities Exchange Act -lain kohdan 21E safe harbor -ehtojen mukaisesti. Sijoittajien tulee huomioida, että lehdistötiedotteissa annettavat muut kuin puhtaasti historialliset lausunnot, mukaan luettuina rajoituksetta nykyistä tai tulevaa taloudellista tulosta koskevat lausunnot, johdon suunnitelmat ja tavoitteet tulevaa toimintaa kohtaan, tuotesuunnitelmat ja tuotteiden suorituskyky, johdon markkina-arviot sekä lausunnot, jotka koskevat Citrixin ja sen strategisten kumppaneiden strategiaa ja suunnitelmia, katsotaan tulevaa kehitystä ennakoiviksi lausunnoiksi, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lisätietoja Citrixiin liittyvistä riskitekijöistä löytyy aineistosta, jonka yhtiö on lähettänyt Securities and Exchange Commissionille, sekä yhtiön vuosikertomuksessa ja myös SEC:lle lähetetyissä lomakkeissa 10-K ja 10Q. Citrix ei ota vastuuta tässä kuvattujen, sivustolla esitettyjen tai julkistuksiin liittyvien tulevaa kehitystä ennakoivien lausuntojen päivittämisestä.

IMMATERIAALIOMAISUUTEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET

Sivustoja ja materiaaleja suojaavat mallisuoja-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muut lait, eikä niitä saa siirtää, toistaa, käyttää toiseen tarkoitukseen, kopioida tai jäljitellä kokonaisuudessaan tai osittain, jollei Citrix anna tähän erillistä suostumusta.

Citrix, Citrix-logo ja muut Citrix-tuotemerkit, joihin materiaaleissa ja sivustolla viitataan, ovat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröinyt Citrix Systems, Inc. ja/tai jokin sen tytäryhtiö, ja ne on voitu rekisteröidä Yhdysvaltain tai muiden maiden patentti- ja rekisteritoimistoissa. Kaikki muut tuotenimet, yritysnimet, merkit, logot ja symbolit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

YHDYSVALTAIN TEKIJÄNOIKEUSLAKIIN LIITTYVÄ ILMOITUS

Citrix kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Citrix voi tietyissä olosuhteissa ja omalla päätöksellään peruuttaa käyttöoikeuden käyttäjiltä, jotka loukkaavat muiden tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia.

Jos epäilet, että teoksesi on kopioitu ja asetettu sivustollamme saataville tavalla, joka katsotaan tekijänoikeusloukkaukseksi, tai että sivustollamme on linkkejä tai muunlaisia viittauksia johonkin muuhun sivustoon, jonka sisältö tai toiminta loukkaa tekijänoikeuksiasi, voit ilmoittaa tästä meille lähettämällä tekijänoikeusvastaavallemme Yhdysvaltain tekijänoikeuslain (17 U.S.C. §512) mukaisesti seuraavat tiedot:

 1. Nimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.
 2. Se tekijänoikeuden alainen teos, johon liittyviä oikeuksia mielestäsi on rikottu.
 3. Oikeuksia mielestäsi rikkova materiaali (ja sen verkko-osoite).
 4. Lausunto, jossa väärästä valasta annettavan rangaistuksen uhalla ilmoitat, että (a) olet kyseisten tekijänoikeuksien omistaja tai sinut on valtuutettu toimimaan oikeuksien omistajan puolesta, (b) sinulla on hyvä syy uskoa, että tekijänoikeuksien omistaja tai edustaja ei ole antanut lupaa käyttää kyseistä materiaalia tai laki ei salli käyttöä, ja (c) ilmoituksessa antamasi tiedot ovat oikein.
 5. Allekirjoituksesi (fyysinen tai sähköinen).

Ilmoitukset tuotteisiimme tai sivustoomme liittyvistä tekijänoikeusloukkauksista voidaan osoittaa edustajallemme seuraavasti:

 • Postilla: 
  Copyright Agent
  Legal Department
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Puhelimitse:
  954-267-2981
 • Faksilla:
  954-267-3101
 • Sähköpostilla:
  legalip@citrix.com

KIISTOJEN RATKAISEMINEN

Näihin käyttöehtoihin liittyvät toimenpiteet ovat Floridan lakien ja Yhdysvaltain liittovaltion lakien alaisia. Minkään muun oikeudenkäyttöalueen lakivalintasäännöt eivät päde.

YHTEYSTIEDOT OIKEUDELLISISSA ASIOISSA

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, tai jos haluat pyytää lupaa sisällön käyttöön, ota yhteyttä Citrix lakiosastoomme soittamalla numeroon
+1 (954) 267 298.

© 2002–2015 Citrix Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 U.S.A.