Jan

242019

Citrix przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2018 rok

Kwartalny przychód na poziomie 802 mln USD – wzrost o 3% rok do roku Przychód w skali całego roku wyniósł 2,97 mld USD – wzrost o 5% rok do roku Kwartalne przychody z subskrypcji wyniosły 130 mln USD, a w skali całego 2018 roku 455 mln USD – wzrost o 45% rok do roku.

Fort Lauderdale, 24 stycznia 2019 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i pełny 2018 rok.

Wyniki finansowe

W czwartym kwartale 2018 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 802 mln USD, co stanowi 3 procent wzrostu, w porównaniu do 778 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku. Przychody firmy w skali całego 2018 roku wyniosły 2,97 mld USD, w porównaniu do 2,82 mld USD w 2017 roku, co stanowi wzrost o 5 procent.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za czwarty kwartał 2018 roku wyniósł 166 mln USD lub 1,15 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do straty netto w wysokości 284 mln USD lub 1,93 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2017 roku. Przychody netto (straty) za czwarty kwartał 2018 i 2017 roku obejmują odpisy restrukturyzacyjne odpowiednio w wysokości 4 mln USD i 54 mln USD za koszty odpraw i koszty zamknięcia obiektów. Straty netto za czwarty kwartał 2017 obejmują opłaty wynikające z ustawy o obniżkach podatków i kosztów miejsc pracy, związane z podatkiem przejściowym od skumulowanych zagranicznych zysków oraz zmniejszeniem aktywów i zobowiązań firmy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w USA, w wyniku zmniejszenia stawki podatku federalnego z 35% do 21%. Około 364 mln USD zostało zarejestrowane z tytułu podatku przejściowego od dochodów z zagranicy, a około 65 mln USD w związku ze zmniejszeniem amerykańskich aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Tym samym łączne koszty za czwarty kwartał 2017 wyniosły 429 mln USD.

W skali całego 2018 roku Citrix odnotował dochód netto na poziomie 576 mln USD lub 3,94 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 22 mln USD lub 0,14 USD na rozwodnioną akcję w 2017 roku. Dochód netto za 2018 i 2017 rok obejmuje koszty restrukturyzacji w wysokości odpowiednio 17 mln USD kosztów odpraw i 72 mln USD kosztów zamknięcia obiektów. Ponadto dochody netto za 2018 rok obejmują również 27 mln USD korzyści związanych z korektami jednorazowych szacunków skutków reformy podatkowej w USA. Roczny dochód netto za rok 2017 obejmuje również 429 mln USD opłat za szacowany wpływ wprowadzenia reformy podatkowej w związku z podatkiem przejściowym od skumulowanych zagranicznych zysków oraz zmniejszenie aktywów i pasywów firmy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Dochód netto za czwarty kwartał 2018 roku liczony niezgodnie z GAAP wyniósł 232 mln USD lub 1,67 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 248 mln USD lub 1,66 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2017 roku. Dochody netto za czwarty kwartał 2018 i 2017 roku nie obejmują kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz kosztów związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi i efektów podatkowych tych pozycji.

Dochód netto liczony niezgodnie z GAAP za czwarty kwartał 2017 roku nie obejmuje również kosztów podatkowych, związanych z wydzieleniem działalności GoTo oraz prognozowanych opłat wynikających z ustawy o obniżkach podatków i kosztów miejsc pracy, związanych z podatkiem przejściowym od skumulowanych zagranicznych zysków oraz z obniżeniem amerykańskich aktywów i zobowiązań firmy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze zmniejszeniem stawki podatku federalnego w USA z 35% do 21%. Dochód netto liczony niezgodnie z GAAP za czwarty kwartał 2018 i 2017 roku nie obejmuje również anty-rozwodnieniowego wpływu zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

Dochód netto liczony bez niezgodnie z GAAP za 2018 rok wyniósł 791 mln USD lub 5,65 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 744 mln USD lub 4,85 USD na rozwodnioną akcję w 2017 roku. Dochód netto liczony niezgodnie z GAAP za 2018 i 2017 rok nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności oraz kosztów związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi i efektów podatkowych tych pozycji.

Dochód netto niezgodny z GAAP za 2018 rok nie obejmuje korzyści związanych z korektami szacunków firmy, dotyczących jednorazowych skutków reformy podatkowej w USA. Dochód netto liczony niezgodnie z GAAP za 2017 rok nie obejmuje również kosztów podatkowych, związanych z wydzieleniem działalności GoTo i powiązanych wpływów podatkowych oraz opłat za szacowany wpływ reformy podatkowej USA, związanych z podatkiem przejściowym i obniżeniem aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego w USA. Nie obejmuje również anty-rozwodnieniowego wpływu zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

Ponadto Zarząd Citrix zadeklarował wypłatę kwartalnej dywidendy w wysokości 0,35 USD na akcję, płatną dla wszystkich akcjonariuszy w dniu 22 marca 2019 r. według wartości uzyskanej na koniec dnia 8 marca 2019 r. W czwartym kwartale z 2018 r. Citrix odkupił 380 mln USD akcji, wypełniając zobowiązanie z czwartego kwartału 2017 r., by zwrócić akcjonariuszom 2 mld USD, a następnie przekazał 47 mln USD akcjonariuszom w postaci kwartalnej dywidendy.

Podsumowanie wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 r.
W porównaniu do wyników z czwartego kwartału 2017 roku:

 • Przychody z subskrypcji wzrosły o 45 procent;
 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 11 procent;
 • Przychody z usług i wsparcia wzrosły o 2 procent;
 • Przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 10 procent, w regionie Pacyfiku o 4 procent a w USA spadły o 1 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 2,17 mld USD na dzień 31 grudnia 2018 roku w porównaniu z 1,94 mld USD na dzień 31 grudnia 2017 roku, co oznacza wzrost o 12 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 206 mln USD za czwarty kwartał 2018 roku w porównaniu z 254 mln USD za czarty kwartał 2017 roku.

Ponadto w czwartym kwartale 2018 roku (1):

 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 16 procent;
 • Marża brutto liczona według GAAP wyniosła 86 procent. Marża brutto liczona niegodnie z GAAP wyniosła 88 procent;
 • Marża operacyjna liczona według GAAP wyniosła 25 procent. Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP wyniosła 35 procent;
 • W czwartym kwartale firma odkupiła ok 3,7 mln akcji.

Wyniki finansowe za pełny 2018 rok
W porównaniu do wyników uzyskanych w 2017 roku:

 • Przychody z subskrypcji wzrosły o 45 procent;
 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 4 procent;
 • Przychody z usług i wsparcia wzrosły o 2 procent;
 • Przychody netto w regionie EMEA wzrosły o 8 procent, w USA wzrosły o 4 procent, a w regionie Pacyfiku o 3 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 1,04 mld USD za 2018 rok w porównaniu z 964 mln USD za 2017 rok.

Ponadto w całym 2018 roku (1):

 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 15 procent;
 • Marża brutto liczona według GAAP wyniosła 85 procent. Marża brutto liczona niezgodnie z GAAP wyniosła 87 procent;
 • Marża operacyjna liczona według GAAP wyniosła 23 procent. Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP wyniosła 32 procent;
 • Firma odkupiła ok 15 mln akcji po średniej cenie 98,90 USD za akcję.

Perspektywy finansowe na 2019 rok (1):
Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w 2019 roku:

 • Przychód netto ma wynieść od 3,08 do 3,09 mld USD;
 • Marża operacyjna liczona według GAAP ma wynieść od 21,2 do 21,7 procent;
 • Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP ma wynieść od 31,5 do 32 procent;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony według GAAP ma wynieść ok 4,03 USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z GAAP ma wynieść 6,00 USD.

Perspektywy finansowe na pierwszy kwartał 2019 (1):
Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w pierwszym kwartale 2019:

 • Przychód netto ma wynieść od 700 do 710 mln USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony według GAAP ma wynieść od 0,66 do 0,71 USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z GAAP ma wynieść od 1,15 do 1,20 USD.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić.

(1) Zestawienie wskaźników zgodnych i niezgodnych z metodologią GAAP przedstawiono w tabelach finansowych w pełnej wersji informacji prasowej w języku angielskim, dostępnej pod adresem: https://bit.ly/2G0uONA Wyjaśnienie znajduje się również w sekcji „Określenie wskaźników finansowych niezgodnych z GAAP z porównywalnymi wskaźnikami US GAAP”.

###

Kontakt dla mediów
Agnieszka Łukasiak
Tel.: 0-503-173-656
a.lukasiak@ntpr.pl

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) pozwala na lepszą pracę w ramach ujednoliconych obszarów roboczych, sieci i rozwiązań analitycznych, które pomagają organizacjom otworzyć się na innowacje, angażować klientów i zwiększać efektywność, bez ustępstw w zakresie bezpieczeństwa. Citrix gwarantuje użytkownikom wysoki standard pacy, a działom IT zapewnia ujednoliconą platformę do zabezpieczania, zarządzania i monitorowania różnorodnych technologii w złożonych środowiskach chmurowych. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane przez ponad 400 000 organizacji, w tym 99 procent z listy Fortune 100 i 98 procent z listy Fortune 500. Więcej informacji na stronie: www.citrix.com.pl.

For Citrix Investors

This release contains forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future performance. Investors are cautioned that statements in this press release, which are not strictly historical statements, including, without limitation, statements by Citrix's CEO and president, statements contained in the Financial Outlook sections and under the Non-GAAP Financial Measures Reconciliation section, and statements regarding management's plans, objectives and strategies, constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by the forward-looking statements, including, without limitation, risks associated with the success and growth of the company's product lines, competition, demand and pricing dynamics, and our ability to transition to new business models, including a subscription model; the impact of the global economic and political environment on our business, volatility in global stock markets, foreign exchange rate volatility and uncertainty in IT spending; the risks associated with maintaining the security of our products, services, and networks, including securing customer data; changes in Citrix’s pricing and licensing models, promotional programs and product mix, all of which may impact Citrix's revenue recognition; our ability to expand our customer base and attract more users within our customer base; the introduction of new products by competitors or the entry of new competitors into the markets for Citrix's products and services; the concentration of customers in Citrix’s networking business; the company's ability to innovate and develop new products and services while growing its established virtualization and networking products and services; changes in our revenue mix towards products and services with lower gross margins; seasonal fluctuations in the company's business; failure to execute Citrix's sales and marketing plans; failure to successfully partner with key distributors, resellers, system integrators, service providers and strategic partners and the company's reliance on the success of those partners for the marketing and distribution of the company's products; transitions in key personnel and succession risk; the company's ability to maintain and expand its business in large enterprise accounts and reliance on large service provider customers; the size, timing and recognition of revenue from significant orders; the success of investments in its product groups, foreign operations and vertical and geographic markets; the ability of Citrix to make suitable acquisitions on favorable terms in the future; risks associated with Citrix's acquisitions and divestitures, including failure to further develop and successfully market the technology and products of acquired companies, failure to achieve or maintain anticipated revenues and operating performance contributions from acquisitions, which could dilute earnings, the retention of key employees from acquired companies, difficulties and delays integrating personnel, operations, technologies and products, and disruption to our ongoing business and diversion of management's attention from our ongoing business; the recruitment and retention of qualified employees; risks in effectively controlling operating expenses; ability to effectively manage our capital structure and the impact of related changes on our operating results and financial condition; the effect of new accounting pronouncements on revenue and expense recognition; failure to comply with federal, state and international regulations; litigation and disputes, including challenges to our intellectual property rights or allegations of infringement of the intellectual property rights of others; the ability to maintain and protect our collection of brands; charges in the event of a write-off or impairment of acquired assets, underperforming businesses, investments or licenses; international market readiness, execution and other risks associated with the markets for Citrix's products and services; risks related to servicing our debt; unanticipated changes in tax rates, non-renewal of tax credits or exposure to additional tax liabilities; risks of political uncertainty and social turmoil; and other risks detailed in Citrix's filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with respect to the announcements described herein.

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.