Juridiske forbud og vilkår for brug

Sidst opdateret: 1. juli 2015

 

Velkommen til Citrix Systems, Inc. ("Citrix") websted.  De følgende meddelelser, vilkår og betingelser ( "Vilkårene") gælder for webstedet www.citrix.dk og alle steder, der knyttet til eller omdirigerer til det, herunder Citrix's websteder verden over (samlet kaldet "Webstedet" ).  Når du skaffer dig adgang til, bruger eller downloader materiale fra webstedet, indvilliger du i at følge og være bundet af disse forbud, vilkår og betingelser. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, SÅ LAD VÆRE AT BRUGE DETTE WEBSTED.

Udover Vilkårene forpligter du dig ved køb af alle Citrix produkter eller tjenester på de vilkår, regler, retningslinjer, politikker og bestemmelser, der gælder for disse indkøb, herunder, men ikke begrænset til, licenser og en fortrolighedsaftaler.  Desuden regulerer og gælder følgende politikker og retningslinjer for din brug af webstedet, og er indføjet heri med henvisning:

 • Fortrolighedspolitik
 • Trademark & Copyright retningslinjer
 • Citrix Ready Markedspladsens servicebetingelser
 • Sikkerhed og compliance
 • Citrix Vilkår og betingelser for Forum

Citrix har ret til når som helst uden varsel at revidere disse vilkår ved opdatering af dette dokument. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter sådanne revisioner angiver din accept og godkendelse af de nye vilkår.  Derudover forbeholder Citrix sig ret til på ethvert tidspunkt og af enhver årsag at ændre webstedet og til at suspendere, afbryde eller indstille driften af eller adgang til webstedet.  Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tilstået heri, er forbeholdt Citrix.

BESTEMMELSER OM GENEREL BRUG

Alt indhold og materiale på dette websted, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, dokumenter, tekst, produkter, logoer, grafik, fotografier, lyd, billeder, videoer, varemærker, logoer, grænseflader, musik, software, computerkode og tjenester (samlet kaldet "materialer" ) er ejet, kontrolleret eller godkendt af Citrix eller associerede selskaber, datterselskaber, eller tredjeparts producenter, forfattere, udviklere og leverandører (kollektivt, "Tredjepartsleverandører") og er ophavsretligt arbejde af Citrix og/eller dets tredjepartsleverandører. Bortset fra de her nævnte undtagelser må ingen af ​​materialerne kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, sendes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, herunder, men ikke begrænset til, digitalt, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Citrix. Du må heller ikke tilegne dig eller kopiere dette websteds eller indholdets generelle "udtryk" i nogen form eller på nogen måde.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet af Citrix, skal intet på denne hjemmeside fortolkes som adgangstilladelse eller tilladelse til salg under Citrix eller tredjepartsleverandørers immaterielle rettigheder, uanset om det er ifølge berettiget antagelse eller formodning, forudsætningsvis eller på anden måde. Du anerkender alene ansvaret for at opnå sådanne tilladelser. Se "Juridiske kontaktoplysninger" nedenfor, hvis du har spørgsmål om at opnå sådanne tilladelser. Materialer, der leveres af tredjepart, er ikke blevet uafhængigt revideret, testet, certificeret eller attesteret helt eller delvist af Citrix, og Citrix giver ingen garanti med hensyn til dets indhold. Citrix leverer, sælger, tillader eller leaser ikke andre ​​materialer end dem, der specifikt identificeres, som værende leveret af Citrix.

Citrix giver dig hermed tilladelse til at vise, kopiere, distribuere og downloade visse materialer, der udtrykkeligt er blevet stillet til rådighed af Citrix til at downloade fra webstedet, forudsat at: (1) både bekendtgørelsen om ophavsret nedenfor og denne licensbekendtgørelse fremgår af materialet; (2) anvendelsen af sådanne materialer udelukkende er til personlig, ikke-kommerciel og oplysende brug og ikke vil blive kopieret eller offentliggjort på nogen computer med internetadgang, udsendt i nogle medier eller anvendt til kommerciel gevinst; og (3) materialerne ikke er ændret på nogen måde. Denne tilladelse ophører automatisk uden varsel, hvis du bryder nogle af ​​disse vilkår eller betingelser. Ved opsigelse skal du straks destruere alt downloadet eller udskrevet materiale.  Enhver uautoriseret brug af materialer, der er indeholdt på dette websted kan overtræde love om ophavsret, varemærke love, lovene af privatliv og omtale, og kommunikation regler og vedtægter.

Det følgende er en ukomplet liste over aktiviteter, der er udtrykkeligt forbudt af Citrix: 

 • Uautoriseret adgang eller forsøg på uautoriseret adgang til webstedet (eller en del heraf) til enhver form for software eller tjenester tilgængelige på webstedet eller til andre systemer eller netværk, der er knyttet til webstedet eller Citrix's servere.
 • Tilegnelse eller forsøg på at tilegne sig materiale eller beskyttet Citrix indhold via andre metoder end dem, der udtrykkeligt er gjort tilgængelige af Citrix.
 • Indgreb i eller forsøg på at gribe ind i webstedets funktioner eller andres brug af det.
 • Vurdering af eller afprøvning af webstedets sårbarhed eller forsøg på at overtræde dets sikkerheds- eller verificeringsprocedurer.
 • Brug af webstedet eller dets indhold til ulovlige formål eller fremme af ulovlige eller krænkende aktiviteter. Og:
 • Brug af, eksport eller reeksport af indholdet i strid med gældende love og regler, herunder, men ikke begrænset til, USA's eksportlovgivning.

OVERTRÆDELSE AF BETINGELSER FOR ANVENDELSE

Ved brug af dette websted accepterer du, at Citrix til enhver tid og efter eget skøn kan opsige og blokere din adgang til webstedet, hvis Citrix bestemmer, at du har overtrådt disse Vilkår eller andre Citrix aftaler eller retningslinjer, som kan være forbundet med din brug af webstedet.  Du accepterer desuden, at din overtrædelse af vilkårene vil være ulovlig og unfair forretningspraksis, og vil medføre uoprettelig skade for Citrix , der ikke kan afhjælpes af en økonomisk erstatning.  Desuden giver du samtykke til, at Citrix eventuelt får nedlagt forbud eller en rimelig erstatning afpasset efter, hvad der er passende efter omstændighederne.  Ovenstående retsmidler vil være tillæg til eventuelle andre retskrav, Citrix kan have.

Citrix forbeholder sig ret til at videregive oplysninger, som det finder nødvendigt for at overholde gældende love, forordninger, eller lovlige anmodninger.  I tilfælde af en undersøgelse eller en klage vedrørende din brug af webstedet, kan Citrixvideregive oplysninger om dig, hvis det skønner, at sådanne foranstaltninger er nødvendige.  Citrix må også videregive oplysninger, der identificerer dig for at kontakte, identificere eller træffe foranstaltninger mod en person, der skader eller forstyrrer Citrix's rettigheder, dets kunder eller andre brugere af webstedet.

LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER

Dette websted kan indeholde links til websteder, der kontrolleres af andre end Citrix. Citrix er ikke ansvarlig for, accepterer eller tage noget ansvar for indholdet eller brugen af disse tredjepartswebsteder. Citrix tilbyder dig kun disse genveje som en bekvemmelighed, og inkluderingen af disse genveje antyder ikke, at Citrix godkender webstedet, der linkes til. Det er dit ansvar at tage forholdsregler for at sikre, at alt, uanset hvad du vælger at bruge, er fri for virus eller andre elementer af destruktiv karakter.

SOFTWARE ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Enhver software, der stilles til rådighed til download fra dette websted ("Software"), er ophavsretligt beskyttet af Citrix og/eller af tredjepartsleverandører. Brugen af ​​softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, som følger med eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftale"). En slutbruger enig licensaftalen vilkår ved at installere, kopiere eller brug af softwaren. Softwaren er gjort tilgængelig for download udelukkende til brug for slutbrugere i henhold til licensaftalen. Uden at begrænse det foregående er kopiering eller gengivelse af softwaren til en anden server eller overførsel med henblik på yderligere gengivelse eller videredistribution udtrykkeligt forbudt. Enhver gengivelse eller videredistribution af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, er forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. SOFTWAREN ER KUN BERETTIGET, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I LICENSAFTALEN, AT CITRIX FRASKRIVER SIG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE, UNDTAGEN I DET OMFANG EN SÅDAN ANSVARSFRASKRIVELSE FINDES AT VÆRE JURIDISK UGYLDIG.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER

Enhver software, som downloades fra denne server for eller på vegne af USA's myndigheder og/eller organer ("Den amerikanske stat"), har begrænsede rettigheder. Brug, kopiering eller videregivelse fra den amerikanske regerings side er underlagt de begrænsninger, der er angivet i afsnit ©(1) (ii) i Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252,227-7013 eller afsnit ©(1) og (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights ved 48 CFR 52,227-19, alt afhængig af forholdene. Producenten er Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Ft. Lauderdale, Florida 33309.

SAGEN

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet af Citrix, skal alle kommentarer, tilbagemeldinger, oplysninger eller materialer, der er indsendt til Citrix gennem eller i forbindelse med dette websted ("Indlæg"), betragtes som ikke-fortrolige og Citrixs ejendom. Ved at levere sådanne indlæg til Citrix accepterer du at overdrage alle globale rettigheder, titel og interesse i ophavsret og andre immaterielle rettigheder til indlæggene til Citrix. Citrix kan uhindret bruge og/eller formidle sådanne indlæg ubegrænset og til ethvert formål. Du anerkender, at du er ansvarlig for de indlæg, du leverer, og at du, og ikke Citrix, har det fulde ansvar for bemærkningerne, herunder deres lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret.

ANSVARSFRASKRIVELSE

UNDTAGEN HVOR DER UDTRYKKELIGT ER SPECIFICERET ANDET AF CITRIX, ER MATERIALERNE PÅ HJEMMESIDEN SOM BESET, OG CITRIX FRASKRIVER SIG ALLE DIREKTE ELLER INDIREKTE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG VILKÅR, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE, UNDTAGEN I DET OMFANG EN SÅDAN ANSVARSFRASKRIVELSE FINDES AT VÆRE JURIDISK UGYLDIG. CITRIX GIVER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER VILKÅR MED HENSYN TIL KVALITET, EGNETHED, SANDHED, NØJAGTIGHED, ELLER FULDSTÆNDIGHED AF MATERIALERNE PÅ HJEMESIDEN.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

CITRIX ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AF BRUG, MODIFICERING, INDVIRKEN, KOPIERING, DISTRIBUERING ELLER DOWNLOAD AF MATERIALET. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER CITRIX ANSVARLIG FOR INDIREKTE, STRAFBARE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER SAMT FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORRETNING, INDTJENING, OVERSKUD, BRUG, DATA ELLER ANDRE ØKONOMISKE FORDELE), UANSET HVORDAN DE OPSTÅR, SOM EN KONTRAKTHANDLING, FORSØMMELIGHED ELLER ANDEN ANSVARSPÅDRAGENDE HANDLING SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER FREMFØRELSE AF INFORMATION FRA DETTE WEBSTED, SELV HVIS CITRIX TIDLIGERE ER BLEVET BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. DU HAR ENEANSVARET FOR EN TILSTRÆKKELIG BESKYTTELSE OG BACKUP AF DATA OG / ELLER UDSTYR ANVENDT I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DU VIL IKKE GØRE KRAV GÆLDENDE OVER CITRIX FOR MISTEDE DATA, RE-RUN TIME, UNØJAGTIGE OUTPUT, ARBEJDE FORSINKELSER ELLER MISTET INDTJENING SKYLDES BRUG AF MATERIALER. DU ACCEPTERER, AT DU IKKE HOLDER CITRIX, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, ASSOCIEREDE SELSKABER OG DATTERSELSKABER ANSVARSFRI OG AFHOLDE DIG FRA AT SAGSØGE CITRIX FOR EVENTUELLE KRAV BASERET PÅ ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF WEBSTEDET OG/ELLER DETS INDHOLD.

CITRIX PRESSEMEDDELELSER

Udsagn om fremtiden i Citrixs pressemeddelelser på denne hjemmeside er lavet i henhold til safe harbor-bestemmelserne i afsnit 21E i Securities Exchange Act fra 1934. Investorerne advares om, at udsagn i sådanne pressemeddelelser, som ikke er strengt historiske udsagn, herunder, uden begrænsning, udsagn vedrørende nuværende eller fremtidige økonomiske resultater, ledelsens planer og mål for den fremtidige drift, produktplaner og -resultater, ledelsens vurdering af markedsfaktorer samt udsagn om Citrix og deres strategiske partneres strategi og planer, indeholder udsagn om fremtiden, der involverer risici og usikkerheder. For en detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der er forbundet med Citrix, henvises der til risiciene beskrevet i selskabets børstilsyn, Securities and Exchange Commission, herunder selskabets årsrapport, formular 10-K og 10Q på fil hos SEC. Citrix forpligter sig ikke til at opdatere udsagn om fremtiden indeholdt på denne hjemmeside eller med hensyn til meddelelser beskrevet heri.

IMMATERIELLE MEDDELELSER

Webstedet og indholdet er beskyttet varedesign og varemærker, beskyttet af ophavsret og andre love og kan ikke overføres, reproduceres, genbruges, kopieres eller efterlignes helt eller delvist uden udtrykkelig tilladelse fra Citrix.

Citrix, Citrix logo og andre Citrix produktnavne omtalt i materialer og på webstedet, er varemærker tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller et af dets datterselskaber og kan være registrerede i patent- og varemærkekontoret i USA og i andre lande. Alle andre produktnavne, firmanavne, varemærker, logoer og symboler er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

BEMÆRKNING OM DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT (LOV OM OPHAVSRET)

Citrix respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Citrix kan under passende omstændigheder og efter eget skøn opsige adgangen for brugere, der krænker ophavsrettighederne eller andres immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og er tilgængeligt på vores websted på en måde, der udgør en ophavsretlig krænkelse, eller at vores websted indeholder links eller andre henvisninger til et andet online-sted, der indeholder materiale eller aktivitet, der krænker din ophavsret, kan du underrette os ved at henvende dig til vores ansvarlige for ophavsret med de oplysninger, som kræves af U.S. Online Copyright Infringement Liability Limitation Act af U.S. Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. §512.

 1. Dit navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer.
 2. Det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder, er blevet krænket;
 3. Det påståede krænkende materiale (herunder URL);
 4. En erklæring under edsansvar om, at (a) du er ejeren af den relevante ophavsret, eller at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren, (b) du er i god tro, når du påstår, at anvendelsen ikke er tilladt af ophavsrettens ejer, dennes agent eller lovmæssigt, og (c) oplysningerne i din meddelelse er nøjagtig. Og
 5. Din signatur (fysisk eller digital).

Vores ansvarlige for krænkelser af ophavsret i forbindelse med vores produkter eller vores hjemmeside kan kontaktes her:

 • Per post: 
  Copyright-ansvarlige
  Juridisk afdeling
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • På telefon:
  954-267-2981
 • Via fax:
  954-267-3101
 • Via e-mail:
  legalip@citrix.com

BILÆGGELSE AF TVISTER

Enhver handling relateret til disse vilkår er underlagt Floridas lovgivning og gældende amerikansk forbundslov. Ingen retskredses lovvalgsregler er gældende.

JURIDISK KONTAKTINFORMATION

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, eller hvis du gerne vil anmode om tilladelse til at bruge materialer, kontakt venligst Citrix Juridisk afseling +1 (954) 267 2981.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 USA