Najnowsze trendy technologiczne w opiece zdrowotnej mają szczególny wpływ na tzw. mobilność kliniczną. Mobilność przekształca opiekę zdrowotną, a także pomaga personelowi medycznemu zastosować nowe urządzenia i metody pracy tak, by zapewnić lepszą opiekę pacjentom – w szybszy sposób i z dowolnej lokalizacji. Wiele z tych osób potrzebuje dostępu zarówno do aplikacji oraz informacji medycznych np. o stanie zdrowia pacjentów z wielu różnych urządzeń, również tych zakupionych prywatnie i wykorzystywanych do celów służbowych.

Zasady udanego zastosowania mobilności oraz BYOD są proste: można wybierać dowolne urządzenie do pracy, łącznie z tymi, które wykorzystujemy w prywatnym czasie, a także płynnie przechodzić z urządzenia prywatnego na służbowe i odwrotnie. IT zyskuje łatwy sposób na dostarczanie danych, aplikacji i kompletnych desktopów na dowolne urządzenie i przy wykorzystaniu dowolnego połączenia sieciowego z jednoczesnym zachowaniem i egzekwowaniem jednolitej i skutecznej polityki bezpieczeństwa, zgodności i kontroli. Aby czerpać korzyści z BYOD, bez konieczności ponoszenia potencjalnego ryzyka, należy opracować ustrukturyzowaną strategię, uwzględniającą zarówno ludzi, polityki obowiązujące w organizacji oraz stosowane technologie. Pięć poniżej opisanych kroków, prezentuje racjonalne podejście do zaplanowania, zdefiniowania a następnie wdrożenia inicjatywy BYOD w placówce medycznej.

Krok 1 – Zrozum najlepsze praktyki obowiązujące w sektorze.

Już teraz urządzenia mobilne pełnią istotną rolę w wielu placówkach z sektora medycznego. To powoduje, że często należy na nowo przeanalizować tradycyjne podejście do najlepszych praktyk przez działy IT w celu umożliwienia ich bezpiecznego wykorzystania. Obecnie najnowsze najlepsze praktyki obejmują coś więcej niż tylko samo zarządzanie urządzeniami, ale także aplikacje i dane, do których personel medyczny potrzebuje dostępu np. w drodze ze szpitala do biura w klinice. Rozszerzający się wachlarz dostępnych aplikacji medycznych, w tym aplikacji mobilnych i SaaS sprawia, że pracownicy muszą być w stanie szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zasobów, których potrzebują na dowolnym urządzeniu, by móc w pełni skupić się na swoich pacjentach. Dzięki zarządzaniu firmową mobilnością IT może wspomóc użytkowników tak, by mogli robić więcej rzeczy za pośrednictwem swoich urządzeń mobilnych, niż to było możliwe do tej pory.

 

Krok 2 – Pozyskaj akceptację i zaangażuj w projekt najważniejsze osoby w organizacji.

Choć większość specjalistów działających w opiece zdrowotnej coraz częściej dostrzega rosnącą rolę mobilności, wydaje się, że nie do końca ma świadomość jej istotności. Tym bardziej nie w pełni doceniają konieczność wprowadzenia bardziej spójnych i kompleksowych strategii wokół niej. Kluczowe w tym temacie są różnorodne elementy jak ludzie z różnych obszarów, takich jak IT, HR, bezpieczeństwo, ale również poszczególni pracownicy, jak np. główny lekarz czy szefowa pielęgniarek. Powinny oni być od samego początku zaangażowani w proces, doradzać i wspólnie definiować istotne potrzeby organizacji czy polityki związane z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, zarówno służbowych jak i prywatnych stosowanych  w ramach modelu BYOD. Personel medyczny, administratorzy oraz inni pracownicy powinni także uczestniczyć w tych ustaleniach by określić swoją rolę, poziom zainteresowania, potrzeby i preferencje.

Krok 3 – Zdefiniuj polityki i zasady.

Polityki obowiązujące w  organizacji powinny dążyć do wzmocnienia pozycji lekarzy i ich mobilnego dostępu do zasobów, których potrzebują, by zapewnić optymalną opiekę swoim podopiecznym. Powinny także zapewnić innym pracownikom porównywalną mobilność i elastyczność, aby wspomóc organizację w bardziej efektywnym sprawowaniu opieki nad pacjentami. Jednocześnie, należy chronić organizację a także prywatność samych pacjentów i edukować ludzi na temat odpowiedzialnego korzystania z urządzeń osobistych do celów służbowych. Polityka BYOD powinna zatem odnosić się do takich obszarów jak: kwalifikacja poszczególnych pracowników w zakresie dostępu do poszczególnych danych, lista dozwolonych urządzeń, dostępność poszczególnych usług i aplikacji, poziom wsparcia urządzeń i użytkowników, podział kosztów, bezpieczeństwo i zgodność oraz warunki prawne korzystania z BYOD.

Krok 4 – Opracuj swoją strategię IT.

Technologie pozwalające na proste i bezpiecznie zastosowanie pełnej mobilności na dowolnym urządzeniu obejmują zarządzanie firmową mobilnością, wirtualizację desktopów i aplikacji, współdzielenie plików, wzajemną współpracę, zdalne wsparcie i łączność sieciową w chmurze. Warto przyjrzeć się każdej z nich z bliska i dopasować do swojej organizacji tak, by zapewniały jej jak największe wsparcie.

Krok 5 – Przygotuj się na wdrożenie.

Aby przeprowadzić udane wdrożenie, należy sformalizować jego plan i udostępnić odpowiednie zasoby, które sprawią, że cały proces będzie prosty dla personelu medycznego i innych pracowników i pomoże im nauczyć się, jak stosować mobilność i uzyskiwać dostęp do tych zasobów, których codziennie wymagają. W przypadku BYOD powinno ono obejmować ustanowienie odpowiednich procedur, zapewnienie odpowiednich narzędzi, które umożliwią samodzielny provisioning, a także ustalenie poziomów wsparcia i utrzymania.